1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องกัดลายทองแดง ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องกัดลายทองแดงสำหรับการสร้างสรรค์แผ่นวงจรพิพม์ จำนวน 2 เครื่อง
27 พฤศจิกายน 3104

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องกัดลายทองแดงสำหรับการสร้างสรรค์แผ่นวงจรพิพม์ จำนวน 2 เครื่อง