1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)จ้างเหมาปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิ ..

จ้างเหมาปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง จำนวน 1 งาน
19 กุมภาพันธ์ 3104