1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (คณ ..

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (คณะบริหารธุรกิจ)
10 ตุลาคม 3103

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ของคณะบริหารธุรกิจ


จำนวน 15 รายการ (วงเงินเกิน 100,000.00 บาท)