1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 459 รายการ (แบบเหมากอง)
18 พฤษภาคม 3109

                    ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนพร้อมรับใบประกาศขายทอดตลาดได้ที่ งานพัสดุ อาคารบริหาร ชั้น 2 หรือชั้น 1 (ช่อง 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 18 – 31 พฤษภาคม 2566 หรือโทรศัพท์ 0 3721 7300ต่อ 7317 หรือ http://procurement.kmutnb.ac.th/ ในวันและเวลาราชการ (08.00 น. - 16.00 น.)