1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางระบบการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานเครือข ..

ประกาศราคากลางระบบการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สาย (AAA Server) จำนวน 1 ระบบ
16 พฤศจิกายน 3109

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศราคากลางระบบการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สาย (AAA Server) จำนวน 1 ระบบ