1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปล ..

ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย กทม. วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง (Firewall Sophos XG230) จำนวน 1 งาน
17 มิถุนายน 3108

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย กทม. วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง (Firewall Sophos XG230) จำนวน 1 งาน