1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะ19ตัวเก้าอี้36 ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะ19ตัวเก้าอี้36ตัว จำนวน 1 งาน
02 มกราคม 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะ 19 ตัวเก้าอี้ 36 ตัวจำนวน 1 งาน