1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตระยอง

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตระยอง
01 สิงหาคม 3104

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 8 รายการ และครุภัณฑ์ห้องประชุมทางไกล มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 3 รายการ