1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดปฏิบัติการคลังส ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดปฏิบัติการคลังสินค้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
21 มีนาคม 3109

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดปฏิบัติการคลังสินค้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด