1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ TOR กระกานไวท์บอร์ด จำนวน 20 แผ่น ครั้งที ..

ประกาศ TOR กระกานไวท์บอร์ด จำนวน 20 แผ่น ครั้งที่ 2
17 มีนาคม 3109

ประกาศ TOR กระกานไวท์บอร์ด จำนวน 20 แผ่น ครั้งที่ 2

ติดต่องานพัสดุ กองงาน วิทยาเขตระยอง โทร 038-627000 ต่อ 5103