1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดบันทึกภาพเคลื่อนไหวแล ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดบันทึกภาพเคลื่อนไหวและแสดงผล จำนวน 1 ชุด
27 ธันวาคม 3107

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดบันทึกภาพเคลื่อนไหวและแสดงผล จำนวน 1 ชุด