1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ..

ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม สำหรับการฝึกอบรม การสาธิตบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัย และนวัตกรรม จำนวน 1 งาน
17 มีนาคม 3109

ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม สำหรับการฝึกอบรม การสาธิตบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัย และนวัตกรรม จำนวน 1 งาน  

ของหน่วยงานสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(โปรดคลิกไฟล์เอกสารแนบ)