1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)สำนักหอสมุดกลาง ประกาศร่างและเอกสารเชิญชวนทำความ ..

สำนักหอสมุดกลาง ประกาศร่างและเอกสารเชิญชวนทำความสะอาดครั้งที่ 1 ปี2562
14 สิงหาคม 3104

.