1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุ ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องประชุม 215 อาคาร อเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
15 ตุลาคม 3105

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องประชุม 215 อาคาร อเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน