1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับก ..

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 2)
30 เมษายน 3110

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ โทร 0-2555-2000 ต่อ 3254, 3255