1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงห้อง 510-511 ชั้น 5 อาคา ..

ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงห้อง 510-511 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
13 ธันวาคม 3108

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศแผนการจ้างปรับปรุงห้อง 510-511 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน