1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อปราจีนบุรี สำนักหอสมุดกลาง

ประกาศแผนการจัดซื้อปราจีนบุรี สำนักหอสมุดกลาง
29 พฤศจิกายน 3104

ประกาศแผนการจัดซื้อปราจีนบุรี สำนักหอสมุดกลาง