1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปร ..

ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7
31 กรกฎาคม 3104

ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7