1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องวัดสีแบบตั ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ ระบบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
17 ตุลาคม 3108

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัสดุสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

เบอร์โทร 037-217340 ต่อ 7012, 7014