1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการ ซ่อมแซมสวิตช์เกียร์ฉนวนแก๊ส (GIS) (Gas Insulate Switchgear) (ครุภัณฑ์ประจำอาคาร) วงเงิน 612,040.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่สิบบาทถ้วน)
20 พฤษภาคม 3108

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการ ซ่อมแซมสวิตช์เกียร์ฉนวนแก๊ส (GIS) (Gas Insulate Switchgear) (ครุภัณฑ์ประจำอาคาร) วงเงิน 612,040.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่สิบบาทถ้วน)