1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเดินสายสัญญาณใยแก้ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน
03 มกราคม 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศผู้ชนะการประมูลราคาจ้างจ้างสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน