1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ TOR การต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Ca ..

ประกาศ TOR การต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Campus License จำนวน 1 ชุด
20 กุมภาพันธ์ 3109

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศ TOR การต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Campus License จำนวน 1 ระบบ