1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
13 มิถุนายน 3104

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบแท็ปเล็ ต (Tablet) จำนวน 14 เครื่องและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 5 เครื่อง