1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตาอบชุบโลหะระ ..

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตาอบชุบโลหะระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
19 สิงหาคม 2558

-