1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางทำความสะอาดและ ปปช. ปีงบ ..

สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางทำความสะอาดและ ปปช. ปีงบประมาณ 2562
27 สิงหาคม 3104

ติดต่อ สำนักหอสมุดกลาง  เสาวนีย์  ปทุมชาติ 02 555 2000 ต่อ 2108,2104