1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสร้างภ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสร้างภาพ 3 มิติด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย จำนวน 1 ระบบ
05 เมษายน 3108

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสร้างภาพ 3 มิติด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย จำนวน 1 ระบบ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 3254-3255