1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศู ..

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่อออุตสาหกรรม (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
09 พฤศจิกายน 3104

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.kmutnb.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th 

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัสดุสำนักงานอธิการบดี ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ 038 627000 ต่อ 5605 ในวันและเวลาราชการ