1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดครุภัณฑ์เครื่อง ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำนวน 1 ชุด
16 มกราคม 3110

ติดต่อสอบถาม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โทร. ๗๐๑๔