1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการหนังสือภาษาต่างปร ..

สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 37 รายการ 135,859 บาท
22 พฤษภาคม 3105

สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการหนังสือภาษาต่างประเทศ  จำนวน 37 รายการ  135,859 บาท