2565-12-04 00:00:00 KMUTNB Procurement
1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)

เลือกประเภทประกาศ :   
วันที่ ประเภทประกาศ เรื่อง
11-10-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อชุดทดลองหม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง จำนวน 1 ชุด
10-10-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ปรับปรุงห้ององค์กรกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร ..
07-10-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. กลุ่มงานบริการสุขภาพ (ศูนย์บริการสุข ..
27-09-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบหาค่าการทรุดตัวของดินแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เคร ..
27-09-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด
20-09-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องตรวจสอบรอยร้าวในวัสดุด้วยเทคนิคคลื่นเสียงความถี ..
08-09-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ ..
01-09-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ เตาสำหรับเผาชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง
26-08-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องตรวจสอบรอยร้าวในวัสดุด้วยเทคนิคคลื่นเสียงความถี ..
26-08-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ระยะใกล้ จำนวน 20 เครื่อง
17-08-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ กระดานไวท์บอร์ดกระจก จำนวน 20 แผ่น
05-08-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิ ..
20-07-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ..
20-07-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลสวนหย่อมและตัดแต่งต้นไม้ รอบ มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน ..
23-06-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์และ อาคารนวมินทรราชินี (ตั้งแต ..
09-02-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบการเสียดสีของผิววัสดุแบบเอนกประ ..
04-01-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ศูนย์อุทยานการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม Co-working Spac ..
09-12-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ ชุดวิเคราะห์อนุภาคฝุ่นจากยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั ..
09-12-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบการเสียดสีของผิววัสดุแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 เ ..
03-12-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมอเนกประสงค์ 326 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด
01-12-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR และ ราคากลาง ครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านพลังงานก๊า ..
01-12-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ระบบปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ระบบ
29-11-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่างประกวดเครื่องเอ็นเอ็มอาร์สเปกโทรมิเตอร์ คลื่นความถี่ 400 MHz 1 ชุด
25-11-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบการเสียดสีของผิววัสดุแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 เ ..
25-11-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
25-11-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ชุดเครื่องทดสอบสภาวะอวกาศ จำนวน 1 ชุด
17-11-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณรวมของคาร์บอนอินทรีย์ จำนวน 1 เครื่อง
16-11-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่างขอบเขตของครุภัณฑ์ รายการซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน ..
04-11-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
20-10-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ ชุดวิเคราะห์ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงาน จำ ..
30-09-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ระบบ AI สำหรับการผลิตอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 ในงานชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม ..
20-08-2564 ประกาศ TOR ประกาศ TOR งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน ๑ งาน
19-08-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
04-12-2563 ประกาศ TOR ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการประมวลผลข้อมูลเชิงลึกขนาดใหญ่ จำนวน ..
12-10-2563 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลด้านกราฟิกและการเขียนโปรแกรม จำ ..
28-09-2563 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR รายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
11-09-2563 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
28-08-2563 ประกาศ TOR ประกาศร่างTOR ประกวดราคาจ้างก่่อสร้างโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนเพื่อสนับสนุนก ..
13-04-2563 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง 52-201-204 เพื่อเป็ฯห้องปฏบัติการทางว ..
02-03-2563 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเก็บและคัดแยกขยะรีไซเคิล มจพ. วิทยาเขตกรุงเทพ ด้ว ..
20-02-2563 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องระบบโทรศัพท์และสื่อสาร มจพ. วิทยาเขตกรุงเทพฯ
13-02-2563 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ปรับปรุงห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
22-01-2563 ประกาศ TOR จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ คอมพิวเตอร์สำหรับห้องจำลองการปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ จำนวน 70 เค ..
21-11-2562 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ซื้อชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริมและวัสดุทางวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
21-11-2562 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
09-07-2562 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด อาคารอเนกประสงค์ และอาคารนวมินทรราชินี (ตั้งแ ..
15-05-2562 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR รายการชุดคอมพิวเตอร์จำนวน 30 ชุด
14-05-2562 ประกาศ TOR ประกาศ TOR งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานฝึกอบรม จำนวน 40 ชุด
25-03-2562 ประกาศ TOR สำนักหอสมุดกลาง ประกาศร่างราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น ๗ จำนวน ๑ งาน ด้วยว ..
25-03-2562 ประกาศ TOR สำนักหอสมุดกลาง ประกาศร่างโครงการซื้อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ..
14-03-2562 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR รายการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานระบบสารสนเทศและการเรียนการสอน คณะเทคโนโ ..
07-02-2562 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ซื้อโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตร ..
30-01-2562 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR โครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน
05-10-2561 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์รายการ ระบบสัญญาณจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุป ..
08-01-2561 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR รายการชุดคอมพิวเตอร์สำหรับระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด
25-07-2016 ประกาศ TOR -ร่าง- ประกาศ ขอบเขตงาน โครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสอบวิทยานิพนธ์ ห้องประชุม/สัมมนาบั ..
26-11-2015 ประกาศ TOR รายการ เครื่องพิมพ์เอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ ความเร็วสูงและโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับจัดทำระ ..
03-08-2015 ประกาศ TOR รายการ จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ
16-07-2015 ประกาศ TOR รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
16-07-2015 ประกาศ TOR รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-03-2015 ประกาศ TOR ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์สำหรับหอพักนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตระยอง
05-03-2015 ประกาศ TOR ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์รายการลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,600 กิโลกรัม
30-10-1963 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์รายการ ชุดอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายประมวลผลความเร็วสูง จำ ..