1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนNewsแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านกา ..

แนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง

แนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียนมี 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ส่งเอกสารที่คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ที่ต้องการร้องเรียน

2.  ส่งเอกสารที่กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

3. ส่งเอกสารที่งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 


การพิจารณาเบื้องต้น

1. ส่งเอกสารแจ้งหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน

2. หัวหน้าส่วนงานสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาหาข้อเท็จจริงในการร้องเรียน

3.ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อดำเนินการพิจารณาหาข้อสรุปนำเสนอมหาวิทยาลัยตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพร้อมความเห็นในการร้องเรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียนเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา

4. นำเสนอสรุปผลการพิจารณาข้อร้องเรียนเสนอแก่มหาวิทยาลัยผ่านหัวหน้าส่วนงาน


มหาวิทยาลัย

นำข้อสรุปจากส่วนงานที่พิจาณาดำเนินการดังนี้

1. ข้อเท็จจริงเป็นไปตามการร้องเรียนให้ดำเนินการพิจารณาส่งมอบกองกฏหมาย สำนักงานอธิการบดี พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงาน ต่อไป

2.ข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามข้อร้องเรียนมหาวิทยาลัยดำเนินการแจ้งผู้ร้องเรียน หรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทราบโดยตรง

3.นำผลการพิจารณาข้อร้องเรียนแจ้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ เพื่อพิจารณาเป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และพิจารณาแนวทางการปรับปรุงการดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่อไป