2567-06-21 00:00:00 KMUTNB Procurement
1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)

เลือกประเภทประกาศ :   
วันที่ ประเภทประกาศ เรื่อง
23-05-2567 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ รายการ ระบบแม่ข่ายจัดการบทเรียนจำลองด้านระบบความปลอดภั ..
14-05-2567 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์และภ ..
08-05-2567 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดทดสอบภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
10-04-2567 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อ รายการ เครื่องเจาะโลหะด้วยวัสดุนำไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ ..
10-04-2567 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อ รายการ เครื่องเจาะตั้งพื้นสำหรับฝึกปฏิบัติการอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วย ..
10-04-2567 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อ รายการ เครื่องตัดและเจาะอเนกประสงค์สำหรับฝึกปฏิบัติการอุตสาหกรรม จำนวน 1 ..
09-04-2567 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงห้องฝึกอบรมอาคารปฏิบัติการและประลองรวม ห้อง M06 - M07 จำนว ..
05-04-2567 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างรายการ จ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
05-04-2567 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดโต๊ะทดล ..
05-04-2567 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาและท ..
13-03-2567 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประก ..
01-03-2567 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ ปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น ๗ อาคาร ๕๒ จำนวน ๑ งาน (คร ..
13-02-2567 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม จำน ..
07-02-2567 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดฝึกการค ..
02-02-2567 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง จ้างออกแบบรายการ จ้างออกแบบอาคา ..
31-01-2567 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรายการ ระบบนิเทศการสอนแบบอัจฉริยะ จำนวน ๑ ระบบ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกว ..
24-01-2567 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างรายการ ศูนย์บริการการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ชั้น ๗ อาคาร ๕๒ จำนวน ๑ งาน ด ..
19-01-2567 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น ๗ อาคาร ๕๒ จ ..
17-01-2567 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดจำลองทางอุตสาหกรรม โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิ ..
17-01-2567 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรายการ ระบบจัดการเรียนรู้สำหรับการเรียนออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกว ..
17-01-2567 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดทดสอบประสิทธิภาพและสมรรถนะเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด ด ..
04-01-2567 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว แบบ LED พร้อมติดตั้ง จำน ..
26-12-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลงาน ..
26-12-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดทดลองการควบคุมหุ่นยนต์และการประมวลผลภาพเพื่อการศึกษา จำนวน ๑ ชุ ..
26-12-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น ๗ อาคาร ๕๒ จำนวน ๑ งาน ด้ ..
22-12-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างรายการ ศูนย์บริการการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ชั้น ๗ อาคาร ๕๒ จำนวน ๑ งาน ด ..
08-12-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนและอุตสาหกรรม ห้อง ..
08-12-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนและอุตสาหกรรม ห้อง ..
28-11-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงห้ ..
28-11-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ เครื่องแก๊ ..
28-11-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ระบบนิเทศการสอนแบบอัจฉริยะ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกว ..
23-11-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไ ..
16-11-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรายการ ระบบแม่ข่ายจัดการบทเรียนจำลองด้านระบบความปลอดภัยและเครือข่ายคอมพิว ..
14-11-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไ ..
03-11-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อดิจิทั ..
03-11-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดทดสอบประสิทธิภาพและสมรรถนะเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม ..
31-10-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องอบรมและห้องเรียน จำนวน ๑ ชุด
30-10-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นงานตัวอย่างความเร็วต่ำ จำนวน 1 เครื่อง
26-10-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์งานโลหะวิทยา พร้อมมอนิเตอร์และโปรแกรม จำนวน ๑ ชุด
20-10-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรายการ ระบบนิเทศการสอนแบบอัจฉริยะ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร ..
18-10-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดจำลองทางอุตสาหกรรม โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล จำนวน ..
18-10-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของผลิ ..
10-10-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องทดสอบภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
10-10-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องมือถ่ายภาพวัสดุนาโนด้วยการยิงลำแสงอิเล็กตรอนช ..
09-10-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการชุดเครื่องส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามแนวขวาง (Gigahe ..
06-10-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องขึ้นเรือนชิ้นงานด้วยความร้อน จำนวน ๑ ชุด
06-10-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องขัดผิวชิ้นงานจานเดี่ยวพร้อมหัวจับขัดกึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด
03-10-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรายการระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย จำนวน 1 ระบบ
27-09-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรายการชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลงานว ..
26-09-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดเครื่องมือการวิเคราะห์แรงกระทำแบบซ้ำของวัสดุงานทางในงานทางหลวงแ ..
25-09-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์และภ ..
25-09-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรายการ จอภาพแบบปฏิสัมพันธ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 2 จอ ด้วยวิธีประกวดร ..
25-09-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดทดสอบประสิทธิภาพและสมรรถนะเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด ..
21-09-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดจำลองทางอุตสาหกรรม โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิ ..
21-09-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับการฝึกสอนครูช่างครุศา ..
11-09-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคา จ้างเหมาดูแลรักษาควา ..
08-09-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดเครื่องมือวัดสำหรับห้องปฏิบัติการออกแบบวงจรรวม จำนวน 1 ชุด
31-08-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องทดสอบภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
31-08-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการชุดระบบทดสอบการหารอยร้าว ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ..
30-08-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และสำนักงาน วิทยาลัยเทคโน ..
28-08-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดทดลองศึกษาพฤติกรรมการโก่งตัวของแท่งเหล็ก จำนวน 1 ชุด
28-08-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรายการ เครื่องทดสอบแรงบิดขนาด 30 นิวตันเมตร จำนวน 1 เครื่อง
23-08-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ ..
22-08-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อรายการ ชุดทดลองการนำความร้อนและเครื่องมือวัดอัตราการไหลชนิดอุลต้าโซ ..
22-08-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้าง รายการ จ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร ๕๒) ..
21-08-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อ รายการ เครื่องจักรสำหรับการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยกระบวนการกดขึ้นรูปแบบต่อเน ..
21-08-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องมือถ่ายภาพวัสดุนาโนด้วยการยิงลำแสงอิเล็กตรอนชนิดตั้ ..
18-08-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดสำหรับงานแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล ..
18-08-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลสวนหย่อมและตัดแต่งต้ ..
17-08-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดเครื่องวัดทดสอบการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและความเข้ากันได้ จำนวน ..
17-08-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดฝึกกังหันน้ำแบบเพลตัน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ ..
10-08-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
07-08-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดวัดสัญญาณทางไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน 1 ชุด
07-08-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดวัดสัญญาณทางไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน 1 ชุด
07-08-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดวัดสัญญาณทางไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน 1 ชุด
27-07-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนว ..
27-07-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
25-07-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาดูรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศา ..
25-07-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องอัดจับชิ้นงานด้วยความร้อน (Hot mounting Machine) รอบ 2
25-07-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ครุภัณฑ์ประกอบห้องพักอาจารย์และสำนักงานภาควิชาสถิติประยุกต์ ..
10-07-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และอาคารปฏิบั ..
29-06-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Campus License จำนวน 1 ..
08-06-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียนแบบเดิมเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (ครั้งที่ 3)จำนวน 1 ง ..
08-06-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 65-301 และ 65-304 (ครั้งที่ 3) จ ..
22-05-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดปฏิบัติ ..
11-05-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แมคอินทอช
02-05-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดปฏิบัติ ..
01-05-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างเดือน ม.ค. 2566 ถึงเดือน มี.ค. 2566 โดย ..
18-04-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- ..
31-03-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2
29-03-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดจำลองกา ..
27-03-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Campus License จำนวน 1 ระบบ
21-03-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ เครื่องช่ว ..
20-03-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 65-301 และ 65-304 จำนวน 1 งาน (e ..
20-03-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียนแบบเดิมเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 งาน จำนวน 1 ง ..
17-03-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กระดานไวท์บอร์ดกระจก จำนวน 20 แผ่น
16-03-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบภาพ เสียง และความปลอดภัยอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 ระบบ
10-03-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ รถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ..
10-03-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบนิเทศการสอนออนไลน์แบบความจริงเสมือนอิมเมอร์สซิฟ จำนวน 1 ระบบ (ค ..
09-03-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ ..
09-03-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาพร้อมโปรแกรมสำหรับการจัดการสต็อกสินค้า ..
03-03-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Campus License จำนวน 1 ระบบ
28-02-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบชุดฝึกอบรมการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟกับเครื่องปรับอา ..
28-02-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคารเก็บสารเคมี ชั้น 3- ..
27-02-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ เครื่องมือ ..
17-02-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดปฏิบัติ ..
16-02-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายการ ระบบกล้องวงจรปิดตึก 72,ตึก 75 และตึก 78 Zone A,B พร้อมติดตั้ ..
15-02-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน 1 งาน
14-02-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดฝึกจำลอ ..
10-02-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3)
08-02-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกระบบขนถ่ายวัสดุแบบ 4 สถาน จำนวน 2 ชุด
03-02-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ รายการ ชุดเครื่อ ..
30-01-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดปฏิบัติ ..
27-01-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้อง 704 จำวน 1 งาน
27-01-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้อง 704 จำวน 1 งาน
20-01-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดกล้องอุ ..
18-01-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 โดยวิ ..
11-01-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน
11-01-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน
05-01-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดเครื่อง ..
05-01-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดวัดประส ..
04-01-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
04-01-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง 510-511 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
03-01-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,150 ผู้ใช้งาน
27-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 52 จำนวน 1 งาน
26-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Google Workspace for Education Plus จำนวน 1 ระบบ
23-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกวดราคา ซื้อระบบนิเทศการสอนออนไลน์แบบความจริเงสมือนอิมเมอร์สซิฟ จำนวน 1 ..
22-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดฝึกจำลอ ..
21-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดปฏิบัติ ..
20-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 65-301 และ 65-304 จำนวน 1 งาน (e ..
20-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียนแบบเดิมเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 งาน จำนวน 1 ง ..
16-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดฝึกปฏิบ ..
15-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดกล้องอุ ..
13-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดปฏิบัติ ..
07-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดทดสอบกา ..
07-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดเครื่อง ..
07-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดวัดประส ..
06-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดวิเคราะ ..
06-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อระบบนิเทศการสอนออนไลน์แบบความจริงเสมือนอิมเมอร์สซิฟ จำนวน 1 ระบบ
30-11-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จอแสดงผลแบบ Video Wall พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
28-11-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ชุดเครื่องวัดความเสถียรทางความร ..
24-11-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน
07-11-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน
04-11-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการบันทึกสื่อการสอนออนไลน์ จำนวน 1 งาน
04-11-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องประชุมออนไลน์และห้องเรียนออนไลน์ จำนวน 1 ชุด
03-11-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรายการ จ้างจัดทำห ..
31-10-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lum ..
27-10-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างเดือน ก.ค. 2565 ถึงเดือน ก.ย. 2565 โดยว ..
26-10-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองหม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง จำนวน 1 ชุด
17-10-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. กลุ่มงานบริการสุขภาพ (ศูนย์บริการสุ ..
10-10-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
10-10-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ กล ..
10-10-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด
10-10-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพอัจฉริยะสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 เครื่อง
10-10-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองกล้องประมวลผลสำหรับงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด
10-10-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบแบบไม่ทำลายในงานวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
10-10-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการประมวลผลอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง จำนวน 1 ระบบ
29-09-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 ..
22-09-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิทัศน์ขั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 1 ระบบ
22-09-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยเคมี จำนวน 1 ชุด
20-09-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ชุดอุปกรณ์สำรวจข้อมูลดิจิทัลภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด
16-09-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ระยะใกล้ จำนวน 20 เครื่อง
15-09-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการประมวลผลอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง จำนวน 1 ระบบ
13-09-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิทัศน์ขั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 1 ระบบ
05-09-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลสวนหย่อมและตัดแต่งต้นไม้ รอบ มจพ.วิทยาเขตระยอง (ตั้ ..
25-08-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ ..
11-08-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ ปร ..
08-08-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
08-08-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาด และจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไ ..
05-08-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดผลิตก๊าซไฮโดรเจนด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส จำนวน 1 ชุด
19-07-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการแ ..
05-07-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาดูรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศา ..
23-06-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความ ..
02-06-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด มจพ.วิทยาเขตระยอง (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66)
30-05-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ ปร ..
25-03-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำถังสูง จำนวน 1 งาน
25-03-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างห้องน้ำสำหรับโรงยิม จำนวน 1 งาน
14-03-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อระบบสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ..
04-03-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ คร ..
24-02-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ ปร ..
18-02-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ คร ..
15-02-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
14-02-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
09-02-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการร ..
31-01-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
28-01-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย จำนวน 1 ระบบ
25-01-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณรวมของคาร์บอนอินทรีย์ จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2
19-01-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ..
12-01-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไสสันทากาว ..
11-01-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศราคาซื้อซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนก ..
11-01-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในห้องสะอาด จำนวน 1 ระบบ
11-01-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยการเครื่องไหวของร่างกาย จำนวน 1 ระบบ
11-01-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ จำนวน 1 ระบบ
10-01-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ คร ..
29-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโยธา จำวน 1 ชุด
24-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ เครื่องวิเ ..
23-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการร ..
22-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ห้อง 703 จำนวน 1 งาน
21-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดระบบสาธ ..
21-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ เครื่องอัด ..
17-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโยธา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล ..
16-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดวิเคราะ ..
15-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
15-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ คร ..
13-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
13-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการชุด ..
13-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดเทรินเอ ..
13-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
08-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการทาง ..
07-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดซื้อเครื่องเอ็นเอ็มอาร์สเปกโทรมิเตอร์ คลื่นความถี่ 400 MHz จำนวน 1 ชุด
07-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปและถนอมอาหาร 1 จำนวน 1 ชุด
07-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
07-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ คร ..
07-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
07-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ ปร ..
07-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ ปร ..
02-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียง ..
30-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไสสันทากาว ..
30-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
30-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแ ..
30-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมา ..
26-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
26-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบแขนกลหุ่นยนต์ ..
25-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการร ..
23-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณรวมของคาร์บอนอินทรีย์ จำนวน 1 เครื่อง
22-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดสอบวัสดุเพื่องานวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
19-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
18-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 1 ชุด
17-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องอ่านผลปฏิบัติการบนไมโคเพลท ระบบมัลติเทคชั่น จำนวน 1 ชุด
16-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
15-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
15-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
15-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
15-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ คร ..
10-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเจียระไนราบ จำนวน 2 เครื่อง
10-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อม Scada จำนวน 1 ชุด
10-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
10-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
09-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ..
09-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน ..
03-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
03-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
03-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
03-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
01-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบส่ ..
28-10-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
25-10-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
25-10-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
20-10-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
19-10-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม SPSS จำนวน 30 License
19-10-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antiriru ..
14-10-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าในห้อ ..
14-10-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ จำนวน 1 ระบบ
30-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนต ..
29-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบอเ ..
29-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห ..
23-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอ ..
23-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพลศา ..
22-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้าง อาค ..
20-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อการจัดระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ จำนวน 1 ระบบ
17-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกน 3 มิต ..
14-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอา ..
14-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา รายการจ้างเหมาดูรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ..
10-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ กทม. ว ..
06-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด ..
06-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นตงปลอดภัยเครือข่าย วิทยาเขตระ ..
06-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. วิทย ..
01-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการแ ..
31-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานคบาวด์คอมพิวติ้งเพื่อก้าวส ..
25-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ งา ..
25-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ งา ..
20-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
20-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ AD Server วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ
20-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sun T5120 จำนวน 1 ระบบ
20-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย (Firewall ..
17-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Cire Switch กทม. (Cisco C9300, C9500) จำน ..
03-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งา ..
29-07-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี (Cisco 6807, ..
29-07-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จ ..
29-07-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจ ..
23-07-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลของอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำ ..
15-07-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
15-07-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลทางไกล จำนวน 1 ระบบ
08-07-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
15-04-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Radius กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
24-03-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื่อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำนักหอสมุดกลาง ปี 2564
12-03-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi6) อาครอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
09-03-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดรา ..
02-03-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนงานปรับปรุงสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
17-02-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการประมวลผลข้อมูลเชิงลึกขนาดใหญ่ จำนวน 1 ระบบ
11-02-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำชั้น 1 ถึงชั้น 5 ด้านศาลริมคลอง อาคาร 52 จ ..
08-02-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี จำนวน 1 ชุด
04-02-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ ห้อง 214- ..
28-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมมิก/แมก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full D ..
28-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงพร้อมวิเคราะห์ผลกา ..
27-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถังบำบัดน้ำเสีย อาคาร 44 จำนวน 1 งาน
26-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง
25-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร อาคาร 52 จำนวน 1 งาน
22-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
22-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเชื่อมทิกระบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 300 แอมป์ จำนวน 10 ชุด ..
13-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ลิฟท์โดยสา ..
12-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
11-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบการประมวลผลคลัสเตอร์สำหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง
11-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมริมทางเดินฝั่งน้ำตกข้างอาคาร 5 ..
08-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการหุ่ ..
08-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
05-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงพร้อมวิเคราะห์ผลการเชื่อมและข้อ ..
25-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
23-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
23-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซือต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Volume License จำนวน 700 FTE
23-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ผู้ใช้งาน
21-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนเพื ..
17-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมมิก/แมก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 3 ..
17-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมทิกระบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 300 แอมป์ จำนวน 10 ชุด ( ..
16-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการ จ ..
09-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง จำนวน ..
07-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อระบบตรวจสอบตัวตนเพื่อเข้าใช้งานเครือข่าย มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
02-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดรา ..
02-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
30-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
30-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
30-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Notebook จำนวน 3 เครื่อง
26-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดรา ..
26-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบบริการประมวลผลภายในเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประ ..
26-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสีแบบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล ..
25-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ ห้อง 214-215 อาคาร 52 จำนวน 1 งาน
17-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
12-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือวัดไฟฟ้าอเนกประสงค์แบบดิจิตอลชนิดพกพา จำนวน 40 เค ..
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมออกแบบสารสนเทศด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยิงและตัดด้วยเลเซอร์และเครื่อง CNC 3 แกน จำนวน 1 ชุด
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์เพิ่มระยะสัญญาณภาพ จำนวน 1 ..
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณแบบไร้สาย เพื่อรองรับการเรียนการสอน 4.0 ..
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมค์ประชุมชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์เพิ่มระยะสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณแบบไร้สาย เพื่อรองรับการเรียนการสอน 4.0 จำนวน 4 เ ..
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องมือวัดไฟฟ้าอเนกประสงค์แบบดิจิตอลชนิดพกพา จำนวน 40 เครื่อง
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกซื้อโปรแกรมออกแบบสารสนเทศด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยนอกอาคาร 52 จำนวน 1 ระบบ
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกซื้อชุดไมค์ประชุมชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
06-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 20 เครื่อง (ครั้งที ..
04-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อระบบป้องกันผู้บุกรุกและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) จำนว ..
02-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1ชุด
30-10-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดลองอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนหลายชนิด จำนวน 1 ชุด
27-10-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารอุทยา ..
20-10-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 20 เคร ..
20-10-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
09-10-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องเชื่อมมิก/แมก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 320 แ ..
07-10-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23 กันย ..
07-10-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ ประจำปี ..
05-10-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
05-10-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด
29-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องเชื่อมทิกระบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 300 แอมป์ จำนวน 10 ชุด
24-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 เครื่อง
23-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดพื้นที่ผิวและความพรุน จำนวน 1 ชุด
23-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์วัฏภาคของสาร จำนวน 1 ชุด
23-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การดูดซับเชิงเคมี จำนวน 1 ชุด
22-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมมิก/แมก ระบบอินเวอรืเตอร์ LCD Full Digital ขนาด 3 ..
18-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และ ..
17-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารแบบโครมาโตกราฟี ..
16-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์วัฏภาคของสาร จำนวน 1 ชุด
16-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การดูดซับเชิงเคมี จำนวน 1 ชุด
16-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุ ..
15-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนกา ..
15-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1ชุด
15-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1ชุด
15-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมทิกระบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 300 แอมป์ จำนวน 10 ชุด
15-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องสเปคโตรฟลูออโรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
15-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติชนิดเฮดสเปส จำนวน 1 ชุด
15-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อตู้เก็บตัวอย่างสารแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 5 เครื่อง
15-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความเสถียรของการออกซิไดซ์ของเชื้อเพลิงเหลว จำนวน 1 เครื่อง
14-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ
14-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลทางด้านกราฟิกและการเขียนโปรแกรม ด้วยวิธีประกว ..
11-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนหลายชนิด จำนวน 1ชุด
10-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเวลาจริง จำ ..
10-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดฉายภาพข้ามศีรษะพร้อมตัวแสดงผลแบบสัมผัส จำนวน 1 ชุด
26-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ระบบ
26-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) ..
25-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ กทม. ว ..
25-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. วิทย ..
20-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการแล ..
19-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่ ..
07-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
07-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ AD Server จำนวน 1 ระบบ
07-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้านฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา (KBASE) จำนวน 1 ระบบ
07-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพัก ..
04-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ จำนวน 1 ระบบ
03-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฉายภาพ Projector จำนวน 4 เครื่อง
03-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งา ..
29-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จ ..
29-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำ ..
23-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าในห้อ ..
23-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลทางไกล จำนวน 1 ระบบ
23-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจ ..
20-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย วิทยาเขตระยอง จ ..
20-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง 52-201-204 เพื่อเป็นห้องปฏิบ ..
15-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Radius กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
15-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
08-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
01-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ
05-06-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบสำรองน้ำประปา อาคาร 44
08-05-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง 52-201-204 เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมขั้นสูง ..
05-05-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
30-04-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหน้าต่างข้างบันได คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52 ) ..
30-04-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบสำรองน้ำประปา อาคาร 44
10-04-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง จ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาศูน ..
03-04-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยีและสารสนเท ..
03-04-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยีและสารสนเท ..
19-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
18-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร์ไฟฟ ..
12-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมชุดเครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ GRUND FOS อาคาร 44 จำนวน 1 ..
12-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนการสอนและฝึกผลิตสื่อประสมและส ..
11-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริมและวัสดุทางวิศวกรรมโยธา ..
11-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการ กล่องความต้านทานปรับค่าได้ จำนวน 10 กล่อง
11-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน Internet of Thi ..
11-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟ้าที่มีความแม่นยำและคว ..
11-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับการประลองขั้นส ..
11-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทดสอบวัสดุงานวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน
10-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างค ..
10-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
03-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud (ครั้งที่ 2 ..
03-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
02-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโ ..
28-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
28-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า อาคาร 52 คณะครุศาสต ..
20-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห ..
19-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคา ..
19-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
18-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการขอใบประกอบวิชาชี ..
17-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมู ..
17-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ..
14-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสี ..
13-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ ปร ..
07-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงห้องน้ำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล ..
07-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Volume License จำนวน 700 FTE
07-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร ..
30-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
30-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
28-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล จำนวน 1 ระบบ
28-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วย ..
28-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจอภาพแบบปฏิสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง
24-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองสำหรับฝึกปฏิบัติทางด้านกลศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
24-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับก ..
23-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร ..
22-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการศึกษา จำนวน 1 ชุด
22-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง
21-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างง ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ AD Server วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3-5 อาคารอเนกประสงค์ จำน ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง Data Center กทม. และวิทยา ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลทางไกล จำนวน 1 ระบบ
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Radius กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. รุ่น6807 และวิทยาเขตปราจ ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX 5200) ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ RIELLO รุ่ ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจ ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ (DNS I ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. และว ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย (Firewall ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดประสิทธิภาพยานยนต์สมัยใหม่ จำ ..
08-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบภาพและเสียงห้องฝึกอบรม 8 ชุด จำนวน 1 รายการ
03-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง
03-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงห้อง FINN Space จำนวน 1 งาน
03-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน
03-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ
03-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง
02-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะ19ตัวเก้าอี้36ตัว จำนวน 1 งาน
02-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ..
02-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ และระบบเครือข่ายไร้สาย จำนว ..
02-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง
02-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูล จำนวน 1 ระบบ
02-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าห้องเครือข่าย มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนว ..
02-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อประตูควบคุมการเข้า-ออกแบบปีกนก จำนวน 1 ชุด
17-12-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิ ..
27-11-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึก และประ ..
21-11-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ราการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการศึกษา จำนวน 1 ชุด
15-11-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการระบบภาพและเสียงห้องฝึกอบรม 8 ชุด จำนวน 1 ..
30-09-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเ ..
18-09-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ ..
13-09-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอา ..
10-09-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษ ..
09-09-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมห้องสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
30-08-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดก ..
30-08-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพ ..
20-08-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคารายการจ้างเหมาทำความส ..
09-08-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหม ..
02-08-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแบบตั้งแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีท ..
02-08-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 3 เครื่อง
31-07-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร ..
23-07-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมห้องสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งา ..
12-07-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานระบบสารสนเทศและการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีสารส ..
12-07-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-07-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความ ..
08-07-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่อง ..
08-07-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผู้ชนะการจ้างฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-06-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร หมายเลข 3960-002-01-02/00002
06-06-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผู้ชนะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น ๗ จ ..
22-05-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื ..
22-05-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม ..
13-05-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 30 รายการ 100, ..
07-05-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ ..
30-04-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็ ..
30-04-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรั ..
23-04-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร ..
18-04-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ ..
11-04-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรั ..
11-04-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะโครงการซื้อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองแ ..
10-04-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาส ..
29-03-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลางประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจั ..
29-03-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลางประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปร ..
29-03-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้ ..
29-03-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือ ..
27-03-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร ..
20-03-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ยกเลิกประกาศเช ..
19-03-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโน ..
19-03-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองและวิทยาเขต ..
15-03-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อฝึกอบรมการพัฒนาโรงงานดิจิตอล และการผลิตแบบ ..
14-03-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรั ..
08-03-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคาซื้อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเนือ วิทยาเขต ..
22-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรั ..
22-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรั ..
21-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรั ..
20-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีป ..
20-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงาน ..
18-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ ..
15-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ออ ..
14-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัด ..
05-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ ..
04-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี ..
01-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
30-01-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสา ..
22-01-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซ ..
21-01-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนองานจ้างผู้คว ..
10-01-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้ ..
07-01-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา ซ่อมฝ้าเพดานของอาคารบริหารและอาคารหอประชุม มจพ.วิทยาเขตปร ..
02-01-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
26-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย (จำนวน 94 รายการ)
26-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง (ค ..
25-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด ..
20-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างปรับปรุงทางขึ้นลงเครื่องบิน มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
17-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม 8 รายการ
14-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงสนามกีฬา อาคาร 40 ปี มจพ. ด้วยวิธีประกวดราคา ..
14-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 52 จำนวน 1 ระบบ
13-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ (จำนวน 28 รายการ)
13-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง (ครั้งที่ 2)
13-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (ค ..
13-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้น ..
12-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง
12-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
12-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ..
11-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองร ..
11-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Educat ..
11-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภั ..
11-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ (จำนวน 59 รายการ)
06-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 68 รายการ
06-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 รายการ 9,998.06 บาท
06-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ 14231บาท
04-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 30 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ1,039 บาท
03-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 29 ประกาศผู้ชนะการเสนอหนังสือภาษาไทย 600 บาท
30-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 98 รายการ
28-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อาคาร 52 จำนวน 1 ร ..
28-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง จำนวน ๑ ชุด
28-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง
28-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูป 16,800 บาท
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม 8 รายการ
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้นที่ปฏิบัติงานภาควิชาครุศ ..
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์แบบปฏิสัมพันธ์ จำนวน 2 เครื่อง
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ทางไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องกัดลายทองแดงสำหรับการสร้างสรรค์แผ่นวงจรพิพม์ จำนวน ..
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 24 จุด จำนวน 1 ระบบ
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึก 2,118.60 บาท
23-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 95 รายการ
23-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสติกเกอร์ 192.60
22-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 16 รายการ19,196.55
21-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่อออุตส ..
21-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร52) แ ..
16-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อรองรับการเรียนการสอน Ed ..
16-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education 4.0 จำนวน 1 ระ ..
16-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ..
14-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อาคา ..
14-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภา ..
13-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื ..
09-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคา ..
05-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สาธิตการผลิตสินค้าระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
05-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอาคารสถาบันการศึกษาและความร่วมมือนานาชาติ จำนวน 1 ระบบ
29-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
25-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อาคาร 52 จำนวน 1 ร ..
25-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง จำนวน 1 ชุด
19-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ จำนวน 45 ตัว
17-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
17-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบการผลิตอัตโนมัติในระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที ..
16-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้นที่ปฏิบัติงานภาควิชาครุศ ..
11-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการเรียน ..
10-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่ ..
09-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Educ ..
05-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภายในอาคาร 52 จำน ..
05-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เ ..
04-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สาธิตการผลิตสินค้าระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกว ..
28-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ..
27-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดประลองระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ..
21-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน ด้ ..
19-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการเรียนการสอน E ..
19-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดั ..
19-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภายในอาคาร 52 จำน ..
14-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประลองปฐพีกลศาสตร์และงานคอนกรีต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ..
13-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบการผลิตอัตโนมัติในระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี ..
13-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยา จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอ ..
13-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education 4.0 จำนวน 1 ระ ..
12-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(อาคาร 52) และอาคารป ..
11-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประ ..
10-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding
10-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบผิวชิ้นงาน แบบ 3 มิติ และสามารถวัดระยะได้ จำน ..
07-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชิน ..
06-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำนวน 3 ชุด ด้วยว ..
22-08-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 2,600 บาท
08-08-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 7 รายการ 11,418 บาท
24-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประตูควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control Sstem) โดยวิธีเฉ ..
18-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ..
12-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
12-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร 81-82
12-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบฐานข้อมูล และเครือข่าย IGIP จำนวน 1 งาน
10-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Harddisk 250 GB จำนวน 50 ตัว (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
06-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบกำลังอัดประลัยคอนกรีต และหมอนคอนกรีต ข ..
06-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบดินด้วยแรงพลศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วย ..
08-05-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราค ..
09-04-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 4 เครื่อง
29-03-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะผู้การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้ว ..
21-03-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาฯ (e-bidding) เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระแบบรวดเร็ว จำนวน 1 เครื่อง (ครั้ง ..
19-03-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ..
19-03-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติ ..
21-02-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานหินเรียง มจพ. วิทยาเขตระยอง ด้วยวิ ..
15-02-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวด ..
13-02-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติการสอน จำนวน 1 ชุด ..
13-02-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาคลุมพื้นที่จัดกิจกรรมด้านวิชาการลานสวนปาล ..
30-01-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องระบบปฏิบัติการกา ..
23-01-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบบำบัดเคมี น้ำมันและน้ำหล่อเย็น จำนวน 1 ระบบ
22-01-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ จำนวน 1 เครื่อง
22-01-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
17-01-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ 6 DOF ระบบ Force Control Robot Grippe ..
18-12-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง
18-12-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดจ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงศูนย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2 รายการ จำนวน 1 งาน
15-12-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารบริการสาธารณูปโภคกลาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
07-12-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง
27-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ออกแบบควบคุมแบบทันเวลา จำนวน 1 ชุด
13-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครนยกของ จำนวน 1 ตัว
13-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์ จำนวน 1 ระบบ
13-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล 3 รายการ
09-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งท ..
09-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ (ครั้งที่ 2 )
08-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดจ้างออกแบบงานปรับปรุงอาคารฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับอุตสาหก ..
08-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า ระบบรางและระบบโรงงานดิจิตัล
08-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ (ครั้งที่ 2)
07-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 3 รายการ
07-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติรองรับเทคโนโลยีหุ่นยนต ..
07-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุมและสัมมนาทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธ ..
06-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
06-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
06-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
02-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงศูนย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต 2 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็ ..
02-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการสาธารณูปโภคกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
01-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
01-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
19-10-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
19-10-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยวิธีประกา ..
29-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดผ่าดูการทำงานภายในเครื่องยนต์กังหันก๊ ..
22-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
22-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลางด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
22-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและสำนักงาน 61
15-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุขภาพ อาคารยิมเนเซียม แล ..
10-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสม ..
07-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
31-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ จำนวน 1 ชุด
27-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องเสียงในห้องเรียนรวมขนาด 40 คน จำนวน 21 ชุด
27-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ จำนวน 1 ชุด
26-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ
26-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องระบบปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม จำนวน 1 ห้อง
20-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างฐานเสาธงชาติ มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
20-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างศาลากลางน้ำ มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
20-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์และอาคารนวมินทรราชินี
18-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมพวงคราม 2 จำนวน 1 ห้อง
18-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จัดซื้อรายการครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน B4-20 จำนวน 1 ชุด
27-12-2559 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคาซท้อครุภัณฑ์รายการ รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
22-12-2559 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและหอประชุมอเนกประสงค์ โดยใช้วิธ ..
21-12-2559 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและหอประชุมอเนกประสงค์ โดยวิธีคั ..
11-11-2559 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 3 จำนวน 1 ห้อง
07-01-2019 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
04-10-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำเพื่อการขึ้นรูปวัสดุสังเคราะห์และจากธรรมชาติ จำนวน 1 เ ..
03-10-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 2 จำนวน 5รายการ
05-08-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-08-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-08-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
04-08-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประส ..