2565-05-19 00:00:00 KMUTNB Procurement
1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)

เลือกประเภทประกาศ :   
วันที่ ประเภทประกาศ เรื่อง
18-05-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-05-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ณ ห้องสำนักงานคณบดี จำ ..
18-04-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 2 (สำนักหอสมุดกลาง)
12-04-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยว ..
05-04-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสร้างภาพ 3 มิติด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย จำ ..
31-03-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตร ..
17-03-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูล(จำนวน 3 ฐาน) และวารสารภาษาต่างประเ ..
09-03-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (52-510) เพื่อสร้างบร ..
14-02-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับการพัฒนาซอฟแวร์ จำ ..
01-02-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
01-02-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ห้อง 703 จำนวน 1 งาน
28-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโยธา จำนวน 1 ชุด
26-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและเขียนแบบห้อง 510-511 จำนวน 1 งาน
19-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 รายการ
11-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลาง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาค ..
11-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) 60KVA ห้องเซิฟเวอร์ (Da ..
10-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดรา ..
07-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
07-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานวิศวกรรมโยธ ..
05-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ 18 รายการ
05-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
30-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตร ..
30-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อม Scada จำนวน 1 ชุด
30-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเจียระไนราบ จำนวน 2 เครื่อง
30-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบวัสดุเพื่องานวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
14-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายใยแก้วนำแสง วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
07-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ จำนวน 1 ระบบ
03-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด
01-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดลองการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการประมวลผลภาพดิจิทัล จำนวน ..
30-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนธ ..
26-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ความละเอียดสูงสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนว ..
25-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและทำกันซึมดาดฟ้าอาคารคณะเทคโนโลยีและ ..
24-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดประลองวิศวกรรมเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ
24-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดรา ..
23-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศประจำอาคาร 44 และอาคาร 52 จำนวน 1 งาน
09-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ
09-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องผลิตโอโซนเข้มข้นแบบพกพา จำนวน 3 เครื่อง
08-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบควบคุมการขับเคลื่อนประตูทางเข้าออกอัจฉริยะอาคาร 44 และอ ..
05-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
04-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสร้าง Payload ของทีมที่ชนะเลิศสำหรับดาวเทียม Flight Mod ..
18-10-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุด Debugging Board สำหรับทดสอบ Payload จำนวน 1 งาน โ ..
07-10-2564 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือ ..
04-10-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคโค ..
21-09-2564 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารน ..
20-09-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติกา ..
17-09-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ รายการจ้างเหมาดูรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาช ..
13-09-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ ..
27-08-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล พร้อมลิขสิทธิ์ซอฟต์แ ..
05-08-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาควิชาครุศาสต ..
30-07-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมทักษะด้าน RaspberryPi,OPenCV,Machine Lear ..
19-07-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) ..
09-07-2564 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra โดยวิธีเฉ ..
05-07-2564 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ..
30-06-2564 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของส ..
23-06-2564 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เค ..
24-05-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi6) อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
30-04-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
27-04-2564 ประกาศผู้ชนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จำนวน ๕ รายการ) จำนวน ๑ ชุด ด้ว ..
01-04-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ..
01-04-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี2564 สำนักห ..
29-03-2564 ประกาศผู้ชนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง
29-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่ออ ..
26-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมออกแบบสารสนเทศด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
25-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการเชื่อม พร้อมชุดดูดควัน จำนวน 1 ชุด
22-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบอเนกประสงค์ ขนาด 2,000 กิโลนิวตัน จ ..
15-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ซื้อเครื่องทดสอบความแข็งวัสดุ จำนวน 1 ชุด
15-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบอเนกประสงค์ ขนาด 100 กิโลนิ ..
10-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
10-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
01-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
23-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
23-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าห้องเครือข่าย จำนวน 9 ชุด
23-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง
23-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดขึ้นรูปร้อน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประ ..
17-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ (ภาควิชาครุศาส ..
16-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับการเรียนรู้แบบลงมื ..
28-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบจัดการการจัดเก็บข้อมูลจราจรการยืนยันตัวตนตาม พ.ร.บ.คอ ..
26-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ..
26-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Volume License จำนวน 7 ..
22-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเ ..
21-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเ ..
14-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบป้องกันผู้บุกรุกและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Fir ..
14-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบตรวจสอบตัวตนเพื่อเข้าใช้งานเครือข่าย มจพ.วิทยาเขตระยอ ..
06-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือนของระบบเครือข่ายบัญชี 3 มิ ..
05-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่อง ..
28-12-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบบริ ..
15-12-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการะบบมอนิเตอร์เครือข่าย มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
09-12-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
25-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 เครื่อง
12-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบ ..
12-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดรา ..
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือวัดไฟฟ้าอเนกประสงค์แบบดิจิตอลชนิดพกพา จำนวน 40 เคร ..
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมค์ประชุมชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์เพิ่มระยะสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณแบบไร้สาย เพื่อรองรับการเรียนการสอน 4.0 ..
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องยิงและตัดด้วยเลเซอร์และเครื่อง CNC 3 แกน จำนวน 1 ชุด
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมออกแบบสารสนเทศด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
02-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง
27-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1ชุด
27-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดการสื่อการเรียนการ ..
27-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฉายภาพข้ามศีรษะพร้อมตัวแสดงผลแบบสัมผัส จำนวน 1 ..
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบเทียบวัดเครื่องวัดพลังงาน Class 0.5 ใช้กับเครื่องวัดตั ..
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบเทียบวัดเครื่องวัดพลังงาน Class 0.5 ใช้กับเครื่องวัดตั ..
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเเต่งผลการวัด (Calibration) เครื่องวัดตัวลูกสำหรับ Brea ..
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเเต่งผลการวัด (Calibration) เครื่องวัดตัวลูกสำหรับ Plug ..
06-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอสร้างอาคารหอพักนักศึกษาศูนย์วิจัยและฝึกอบรมมเกล้าพระนครเ ..
16-09-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษ ..
08-09-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 21) จำนวน 1 งาน
28-08-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบั ..
28-08-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 20 เครื่อง
26-08-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง ฯ ปี 2564
07-08-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sun T5120 จำนวน 1 ระบบ
07-08-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 41 ชุด
20-07-2563 ประกาศผู้ชนะ เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 20 เครื่อง
20-07-2563 ประกาศผู้ชนะ ชุดฉายภาพข้ามศีรษะพร้อมตัวแสดงผลแบบสัมผัส จำวน 1 ชุด
18-06-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม SolidWorks จำนวน 500 สิทธิ์
18-06-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผงวงจรสำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย (Core Switc ..
05-06-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง 52-201-204 เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมชั้นสูง ..
10-04-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ( ..
10-04-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เ ..
16-03-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบและเขียนแบบ จำนว ..
11-03-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 เครื่อง
05-03-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร ..
20-02-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห ..
17-02-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริมและวัสดุทางวิศวกรรมโยธา ..
06-02-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เ ..
06-02-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เ ..
16-01-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1, ..
13-01-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนว ..
07-01-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทย ..
18-12-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ช ..
17-12-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง
11-12-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับภู ..
29-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการข ..
28-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ราการ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเร ..
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสริรวิทยา จำนวน 1 งาน
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสริรวิทยา จำนวน 1 งาน
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร์ไฟฟ้า จำนวน ..
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับการประลองขั้นสูง จำนวน 20 ..
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ จอภาพแบบปฏิสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการขอใบประกอบวิชา ..
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา จำนวน 1 งาน
22-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ราการ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จำน ..
22-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
21-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดศึกษาการปฏิบิตการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึก และประ ..
21-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด
21-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองสำหรับฝึกปฏิบัติทางด้านกลศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
06-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
06-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มจพ.กรุงเทพฯ จำนวน 1 ระบบ
06-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปร ..
20-09-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
09-08-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง จำนวน 1 งาน ปีงบปร ..
18-07-2562 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ ..
10-07-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคา ซื้อโครงการชุดแขนกลหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับคนได้เพื่องานอุตสาหกรรมแบบอั ..
09-07-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรัก ..
24-06-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคา งานก่อสร้างสนามฟุตซอล จำนวน 1 สนาม (มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี)
29-05-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 44 รายการ วงเงิน ..
23-05-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลเสริม (Disk Shelf) สำหรับเชื่อมต ..
22-05-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล (Veeam Backup Replicatio ..
22-05-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 37 รายการ 135, ..
17-05-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการธุรกิจ จำนวน 1 ห้อง
17-05-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 82 รายการ วงเงิน ..
16-05-2562 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 82 รายการ วงเงิน 199, ..
08-05-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 55 รายการ วงเงิน ..
02-05-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลา ประกาศราคากลางหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 78 รายการ วงเงิน 1 ..
01-05-2562 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลา ประกาศราคากลางหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 78 รายการ วงเงิน 169,004.00 บาท
25-04-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูล ..
24-04-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสำรองและกู้คื ..
24-04-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลา ประกาศราคากลางหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 31 รายการ วงเงิน 1 ..
22-04-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคากลางซื้อหนังสือภาษาไทยเละภาษาต่างประเทศ จำนวน 11 ..
01-04-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานแ ..
14-03-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการงาน ..
06-03-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์เอกสา ..
20-12-2561 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-11-2561 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องแก็สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์จำนวน1เครื่อง
22-11-2561 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห ..
20-11-2561 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ (จำนวน 59 รายการ)
07-11-2561 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวนราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซบนแผ่นฟิล์ม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประ ..
30-10-2561 ประกาศผู้ชนะ ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง
29-10-2561 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-10-2561 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกว ..
18-10-2561 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดความต่างศักดิ์ของผิวอนุภาคและวัดขนาดของอนุภาคระดับนาโนเม ..
04-10-2561 ประกาศผู้ชนะ ประกาศราคากลาง อุปกรณ์สาธิตการผลิตสินค้าระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคา ..
19-09-2561 ประกาศผู้ชนะ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการเรีย ..
20-08-2561 ประกาศผู้ชนะ 20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายคอมพิวเตอร์ 8,025
19-08-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ชุด
19-08-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตาอบชุบโลหะระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
18-08-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารปฏิบัติการและประลองรวม
11-08-2015 ประกาศผู้ชนะ รายการ จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
04-08-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด
29-07-2015 ประกาศผู้ชนะ รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
29-07-2015 ประกาศผู้ชนะ รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
27-07-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์และอาคารนวมินทรราชินีด้วยวิธีการทาง ..
26-06-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศ มจพ. เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินโดยวิธีคัดเล ..
25-06-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศ มจพ. เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (รถประจำตำแหน่ง)
23-06-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศ มจพ. เรื่องการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงการจราจรและภูมิทัศน์ของมหาลัยโดยวิธี ..
02-06-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงการจราจรและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการท ..
29-05-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร ..
14-05-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวิเคราะห์การคุณสมบั ..
28-04-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศ มจพ. เรื่องการจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฝึกฝีมือพื้นฐาน (ค ..
17-04-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศ มจพ. เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการลิฟต์โดยสาร ..
09-04-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศ มจพ. เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการผล ..
12-03-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 46 จำนวน 1 งาน
12-03-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการ เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบ ..
05-03-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายห ..