2567-06-21 00:00:00 KMUTNB Procurement
1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)

เลือกประเภทประกาศ :   
วันที่ ประเภทประกาศ เรื่อง
17-06-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Campus License จำนวน 1 ระบบ
17-06-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โคงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน ..
12-06-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเท ..
27-05-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ ชุดทดสอบภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
27-05-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ ชุดเครื่องส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามแนวขวาง จำนวน 1 ชุด
23-05-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ระบบแม่ข่ายจัดการบทเรียนจำลองด้านระบบ ..
14-05-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ รายการ ชุดระบบรถยกอัตโนมัติ (AGV) จำนวน 1 ชุด
13-05-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ เครื่องเจาะโลหะด้วยวัสดุนำไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุ ..
08-05-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ เครื่องจักรสำหรับการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยกระบวนการกดขึ้นรูป ..
08-05-2567 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดเครื่องส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามแนวขวาง จำนวน ..
03-05-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงห้องฝึกอบรมอาคารปฏิบัติการและ ประล ..
30-04-2567 ประกาศผู้ชนะ การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายไตรมาส ..
30-04-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคารายการเครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง
29-04-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดโต๊ะทดลองทางไฟฟ้าสำหรับงานตรวจสอบและบำรุงรักษายานยนต์ไ ..
22-04-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบการหมุนแบบไจโรสโคป จำนวน 1 เครื่อง
19-04-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อ ..
18-04-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบระบบการทำงานและล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประ ..
05-04-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการ เก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง จำนวน 26 ตัว โดยวิธีเฉพาะ ..
04-04-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ ปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น ๗ ..
02-04-2567 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องอัดจับชิ้นงานด้วยความร้อน จำนวน 1 เครื่อง
01-04-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ..
29-03-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2
22-03-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งหลังคาลานจอดรถตู้โดยสาร (อาคาร ๕๒) จำนวน ๑ งาน โ ..
20-03-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อม่านบังแสงแดดพร้อมติดตั้งภายในห้องเรียนและ ห้ ..
14-03-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรายการ ศูนย์บริการการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ชั้น ..
05-03-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 53 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- ..
01-03-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ระบบนิเทศการสอนแบบอัจฉริยะ จำนวน ๑ ระบบ ด้ ..
01-03-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ระบบจัดการเรียนรู้สำหรับการเรียนออนไลน์ จำ ..
28-02-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงทางเข้าและโถงลิฟต์ฝั่งศาล อาคารคณะครุศาสตร์อุตส ..
23-02-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรายการ จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการมาตรฐานยานยนต์อัจฉริย ..
23-02-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการ จ้างผู้สอบบัญชี จำนวน 1 งาน
22-02-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดทดสอบประสิทธิภาพและสมรรถนะเครื่องจักรกล ..
22-02-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดจำลองทางอุตสาหกรรม โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอ ..
22-02-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดฝึกการควบคุมขั้นสูงสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง จำ ..
14-02-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประลองวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร ห้อง ๔๐๑ จำนวน ๑ ..
13-02-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดเครื่องซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า (ครั้งที่ ..
09-02-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการ ระบบฝึกปฏิบัติการสอนแนบไฮบริด จำนวน 1 ระบบ
06-02-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบอัดอากาศอุตสาหกรรมสำหรับโรงงานอัตโนมัติ จำนวน ..
06-02-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด จัดเก็บ บั ..
06-02-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดทดลองการควบคุมหุ่นยนต์และ การประมวลผลภ ..
19-01-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรายการ ทีวี จำนวน 2 เครื่อง
18-01-2567 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ เครื ..
18-01-2567 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ เครื ..
18-01-2567 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ เครื ..
18-01-2567 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ชุดเ ..
16-01-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของผลิตภัณ ..
09-01-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1
08-01-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนแ ..
04-01-2567 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ระบบแม่ข่ายจัดการบทเรียนจำลองด้านระบบความป ..
28-12-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1
20-12-2566 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 40 ปี มจพ. จำนวน 1 งาน
13-12-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อ รายการ เครื่องมือถ่ายภาพวัสดุนาโนด้วยการยิงลำแสงอิเล็กตรอนชนิดต ..
01-12-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร ๕๒) Zone A จำนวน ๑ งา ..
28-11-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบธุรกิจ ..
23-11-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องจุลทรรศน์งานโลหะวิทยา พร้อมมอนิเตอร์และโปรแกรม จำนวน ๑ ชุด
20-11-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ครุภัณฑ์ประกอบห้องอบรมและห้องเรียน จำนวน 1 ชุด
09-11-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ระบบปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมแบบลำดับขั้น ..
07-11-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือการวิเคราะแรงกระทำแบบซ้ำของวัสดุงานท ..
07-11-2566 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึกและประม ..
27-10-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ จอภาพแบบปฏิสัมพันธ์สำหรับการเรียนการสอน จำ ..
27-10-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำห ..
27-10-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ..
27-10-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการชุดประลองระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่่ง จำนวน ..
24-10-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อเทคโน ..
18-10-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ ชุดระบบปรับอากาศพร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
16-10-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดเครื่องมือวัดสำหรับห้องปฏิบัติการออกแบบวงจรรวม จำนวน 1 ..
29-09-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตร ..
28-09-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ ชุดระบบทดสอบการหารอยร้าวด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ..
28-09-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดเครื่องวัดทดสอบการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ..
28-09-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดทดลองศึกษาพฤติกรรมการโก่งตัวของแท่งเหล็ ..
28-09-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ เครื่องทดสอบแรงบิดขนาด ๓๐ นิวตันเมตร จำนวน ..
28-09-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดทดลองการนำความร้อนและเครื่องมือวัดอัตราการไหลชน ..
27-09-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อฝึกกังหันน้ำแบบเพลตัน จำนวน 1 ชุด
27-09-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดสำหรับงานแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
26-09-2566 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด มจพ.วิทยาเขตระยอง (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66)
26-09-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ เครื่องตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิ ..
21-09-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ เครื่องจักรสำหรับการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยกระบวนการกดขึ้นรูป ..
20-09-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษ ..
20-09-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และสำนักงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุ ..
14-09-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง รายการ จ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารคณะครุศาส ..
11-09-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมน ..
28-08-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย วิทยาเขตระยอง (CISCO 4500E) จ ..
25-08-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ เครื่องอัดจับชิ้นงานด้วยความร้อน (Hot mounting Machine) จ ..
22-08-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ รายการจ้างเหมาดูรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาช ..
21-08-2566 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และอาคารปฏิบั ..
18-08-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อ รายการ โปรแกรมสำหรับการจำลองการผลิตขึ้นรูปโลหะแบบเพิ่มเนื้อวัสด ..
18-08-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ประกอบห้องพักอาจารย์และสำนักงานภาควิชาสถิติประยุกต์ จำน ..
04-08-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเ ..
25-07-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 (สำนักหอสมุดกลาง)
21-07-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร หมายเลข 2 อาคาร 44 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะ ..
14-07-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี 1 และจ้างเหมาจัดทำฐาน ..
07-07-2566 ประกาศผู้ชนะ การจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 65-301 และ 65-304 (ครั้งที่3) จำนวน 1 งาน
06-07-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อตัวอักษรอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๕๒ และอาคารปฏ ..
05-07-2566 ประกาศผู้ชนะ การจ้างปรับปรุงห้องเรียนแบบเดิมเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (ครั้งที่3) จำนวน 1 งาน
03-07-2566 ประกาศผู้ชนะ เครื่องจำลองโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G จำนวน 1 เครื่อง
30-06-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3
30-06-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 งาน
26-06-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ
22-06-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้าและวิทยุ 20 รายการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเ ..
16-06-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วย ..
16-06-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชิ้ตนักศึกษา จำนวน ๔๖๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-06-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้าและวิทยุ 13 รายการ จำนวน 1 ชุด
09-06-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดปฏิบัติการเครื่องจักรกลสำหรับเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ..
24-05-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดปฏิบัติการขนถ่ายอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
03-05-2566 ประกาศผู้ชนะ ระบบภาพ เสียง และความปลอดภัยอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 ระบบ
28-04-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบระบบการทำงานและล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคาร ๔ ..
28-04-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (สำนักหอสมุดกลาง)
26-04-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Fabrication Laboratory ๑๖ รายกา ..
25-04-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ระบบนิเทศการสอนออนไลน์แบบความจริง เสมือนอิ ..
24-04-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดจำลองการเคลื่อนที่ของมนุษย์เสมือนจริง จำนวน ๑ ชุด
21-04-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษางานระบบของงานอาคารสถานที่และ ..
12-04-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประกอบชุดฝึกอบรมการใช้สารทำความเย็นที่ติด ..
05-04-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดฝึกจำลองสถานีการผลิตชิ้นงานอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี จำนว ..
04-04-2566 ประกาศผู้ชนะ กระดานไวท์บอร์ดกระจก จำนวน 20 แผ่น
04-04-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน เคลื่อนย้ ..
30-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดทดลองนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ จำนวน 5 ชุด
30-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดลองโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ จำนวน 36 ชุด
29-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบชุดฝึกอบรมการใช้สารทำความเย็นที่ ..
28-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องาน ..
28-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบห้องประชุมอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ ..
28-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ..
28-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ รายการ หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาพร้อมโปรแกรมสำหรับการจัดการสต็อกสินค้า จำนวน ..
21-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดปฏิบัติการคลังสินค้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
16-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องมือวัดทดสอบสัญญาณ 5G จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
15-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการ จ้างผู้สอบบัญชี จำนวน 1 งาน
14-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะระบบกล้องวงจรปิดตึก 72,ตึก 75 และตึก 78 Zone A,B พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
13-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ชุดฝึกระบบขนถ่ายวัสดุแบบ 4 สถาน จำนวน 2 ชุด
09-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดปฏิบัติการขนถ่ายอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
09-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน 4 รายการ เเละผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 1 รายกา ..
03-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน 1 งาน
01-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคาร 52 (ฝั่งห้องงานอาคารสถานที่และยานพาหน ..
24-02-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้อง 704 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีปร ..
24-02-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3)
23-02-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 4 ลูก
22-02-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์รวมและไนโตรเจน จ ..
20-02-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการบริหารจัดการอย่างมีปร ..
17-02-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดกล้องอุตสาหกรรมแบบหลายสเปคตรัมสำหรับสร้างข้อมูลเพื่อพั ..
08-02-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3 ด้านหน้า ห้องชายและหญิง จำนวน 1 งาน
07-02-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 52 จำนวน 1 งาน
01-02-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดควบคุมอุณหภูมิสูงและต่ำ สำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อ ..
30-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (สำนักหอสมุดกลาง)
27-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
25-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
20-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด และตู้เตี้ย จำนวน 1 ชุด
20-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้อง 510-511 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
20-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,150 ผู ..
20-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดปฏิบัติการคลังสินค้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
20-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดฝึกจำลองสถานีการผลิตชิ้นงานอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี ..
19-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารคู่มือการฝึกอบรม การจัดการใช้สารทำความเย็นที่ติด ..
19-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดเครื่องมือวัดสำหรับระบบยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด (คร ..
19-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดวัดประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ( ..
16-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องลิควิดโครมาโทกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
13-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Google Workspace for Education จำนวน 1 ระบบ
13-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดวิเคราะห์ทดสอบเสาอากาศ จำนวน 1 ชุด
12-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะความเป็นเลิศสำหรับนวัตกรรมดิจิทัล ..
06-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดปฏิบัติการระบบอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 1 ชุด
03-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการประมวลผลอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง จำนวน ..
29-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตร ..
28-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดเครื่องวัดความเสถียรทางความร้อนของวัสดุ จำนวน 1 ชุด
27-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานระบบการผลิตอัตโนมัติเชื่อมต่อกับระบ ..
27-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบการผลิตและขนย้ายชิ้นส่วนยานยนต์อัตโนมั ..
26-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายนำสัญญาณใบแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน
26-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบภาพและเสียงห้องเรียนและห้องอบรม อาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุต ..
26-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดกล้องอุตสาหกรรมแบบหลายสเปคตรัมสำหรับสร้างข้อมูลเพื ..
26-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี จำนวน 1 ชุด
26-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดทดสอบการควบคุมแบบฝังตัวสำหรับรถไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
23-12-2565 ประกาศผู้ชนะ จอแสดงผลแบบ Video Wall พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
23-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดเครื่องมือวัดสำหรับระบบยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด
23-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดวัดประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
23-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องปฏิบัติการบันทึกสื่อการสอนออนไลน์ จำนวน 1 งาน
20-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองกล้องประมวลผลสำหรับงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ..
20-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบแบบไม่ทำลายในงานวิศวกรรมโยธาจำนวน 1 ชุด
20-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องประชุมออนไลน์และห้องเรียนออนไลน์ จำ ..
15-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการ Payload ขึ้นสู่อวกาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพอัจฉริยะสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน ..
06-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติพื้น ฐาน 1 ชุด
28-11-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดทดลองหม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง จำนวน 1 ชุด
22-11-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประลองวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 1 งาน
15-11-2565 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโถงทางเดินบริเวณสำนักงานภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ชั้น 3 ..
15-11-2565 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโถงทางเดินบริเวณสำนักงานภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ชั้น 3 ..
14-11-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lum ..
11-11-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-11-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกรา ..
07-11-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบหาค่าการทรุดตัวของดินแ ..
04-11-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจัยและนวั ..
02-11-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องดิจิทัลประมวลผลสำหรับงานสถาปัตยกรรม จำนวน 10 เครื่อง
01-11-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายการเครื่องขัดแก้วด้วยใบขัดแบบเพชรระบบโต๊ะจานหมุนขนาดใหญ่ จำนวน ..
01-11-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องประมวลผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม จำนวน 4 เครื่อง
31-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 4 (สำนักหอสมุดกลาง)
27-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. กลุ่มงานบริการสุข ..
26-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาสำรวจทางด้านสถาปัตยกรรม จำนวน 1 ชุด
26-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดดลองตรวจสอบมาตรวัดความดัน จำนวน 1 ชุด
25-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เตาสำหรับงานตกแต่งแก้วชั้นสูง จำนวน 1 เครื่อง
25-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สามมิติ ประเภท FDM จำนวน 9 เครื่อง
25-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์สำรวจข้อมูลดิจิทัลภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด
25-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดทดสอบและตรวจวัดการทำงานระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
21-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายการเครื่องขัดแก้วความละเอียดสูง ขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
21-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์สำหรับห้องเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 Ansi ..
21-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิทัศน์ขั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 1 ระบบ
21-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยเคมี จำนวน 1 ชุด
20-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ชุดอุปกรณ์แสดงผลงานการออกแบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีการแสดงภาพเสมือนจร ..
20-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เตาไฟฟ้าขนาดใหญ่ สำหรับอบกระจก จำนวน 1 เครื่อง
20-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทดสอบกำลังแรงม้าและแรงบิดขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง
19-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องประมวลผลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์ จ ..
18-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องระดับ พร้อมขาตั้งกล้องและไม้วัดระดับ ความสูง 4 เมตร จำ ..
17-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ ระบบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ พร้อมอุปก ..
12-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทัรรน์ดิจิตอลไมโครสโคป 1 ชุด ด้วยวิธีประก ..
12-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลไมโครสโคป จำนวน 1 ชุด
11-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 ..
30-09-2565 ประกาศผู้ชนะ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ระยะใกล้ จำนวน 20 เครื่อง
30-09-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตร ..
26-09-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จำนวน 1 เครื่อง
26-09-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง
15-09-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษ ..
15-09-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะรายการ จ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลสวนหย่อมและตัดแต่งต้นไม้ รอบ มจพ. วิทยาเขตระยอง ..
14-09-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษา ภาควชิาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเท ..
09-09-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมน ..
07-09-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน แบบไม่ร ..
07-09-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาด และจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวน ..
05-09-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25-08-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นสนามกีฬา ชั้น 7 (ครั้งที่ 3) จำนวน 1 งาน
25-08-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้่อชุดเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนแบบอ ..
25-08-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนแบบอน ..
24-08-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร ..
09-08-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาดูรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตวิทยาลัยว ..
05-08-2565 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตว ..
27-07-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 3 (สำนักหอสมุดกลาง)
26-07-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ รายการจ้างเหมาดูรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาช ..
21-07-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างซ่อมระบบท่อ ห้องน้ำฝั่งศาล ชั้น 1-6 52 จำนวน 1 งาน
11-07-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบสายสัญญาเภาพและเสียง ห้องเรียนรวม อาคารเรีย ..
06-07-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์และ อาคารนว ..
30-06-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตร ..
30-06-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน (ตั้ ..
22-06-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการปรับปรุงพื้นสนามกีฬาชั้น 7 จำนวน 1 งาน
21-06-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Preprocessing Server จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-06-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้อง Endroscope Camera จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-06-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการถังหมักขนาด 1.8 ลิตร จำนวน ..
06-06-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมลิฟต์โดยสาร 3 เครื่อง จำนวน 1 งาน
06-06-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนใบหน้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง โดยว ..
01-06-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-05-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-05-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบทดสอบการกัดเซาะสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ช ..
05-05-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ณ ห้องสำนักงานคณบดี จำ ..
18-04-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 2 (สำนักหอสมุดกลาง)
12-04-2565 ประกาศผู้ชนะ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำถังสูง จำนวน 1 งาน
12-04-2565 ประกาศผู้ชนะ งานจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับโรงยิม จำนวน 1 งาน
12-04-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยว ..
05-04-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสร้างภาพ 3 มิติด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย จำ ..
31-03-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตร ..
17-03-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูล(จำนวน 3 ฐาน) และวารสารภาษาต่างประเ ..
15-03-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์สัญญาณวิทยุแบบพกพา จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3)
15-03-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงศูนย์บริการสุขภาพ มจพ. จำนวน 1 งาน
09-03-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (52-510) เพื่อสร้างบร ..
08-03-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการเชื่อมต่อและการวิเคราะห์ภายในองค์กร จำนว ..
18-02-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดวิเคราะห์ปฏิกิริยาเคมีบนผิวด้วยเทคนิคการแพร่รังสีเอกซ์ จำนวน ..
14-02-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับการพัฒนาซอฟแวร์ จำ ..
08-02-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์รายการซฟต์แวร์บัญชีสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการ ..
04-02-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทีมบันทึกวิดีโอ Workshop จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-02-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
01-02-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ห้อง 703 จำนวน 1 งาน
28-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโยธา จำนวน 1 ชุด
26-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและเขียนแบบห้อง 510-511 จำนวน 1 งาน
25-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ศูนย์อุทยานการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม Co-wor ..
19-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 รายการ
17-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านพลังงานก๊าซชีวภาพ จำนวน 1 ชุด
11-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลาง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาค ..
11-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) 60KVA ห้องเซิฟเวอร์ (Da ..
10-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดรา ..
07-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบแขนกลหุ่นยนต์แบบสองแขนความแม่นยำสูงทำงานร่วมกับมนุษย์ จ ..
07-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
07-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานวิศวกรรมโยธ ..
05-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ประสานงาน EEC ภาคตะวันออก จำนวน 6 ชุด (ครั้งท ..
05-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ 18 รายการ
05-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
04-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ ปรับปรุงห้ององค์กรกิจกรรมนักศึกษา ..
04-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการปรับปรุงห้ององค์กรกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 งาน
04-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา ..
30-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตร ..
30-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อม Scada จำนวน 1 ชุด
30-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเจียระไนราบ จำนวน 2 เครื่อง
30-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบวัสดุเพื่องานวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
27-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดบันทึกภาพเคลื่อนไหวและแสดงผล จำนวน 1 ชุด
27-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์ด้านเสียง จำนวน 1 ชุด
27-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิ ..
23-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อการคำนวณและการออกแบบขั้นสูง จ ..
15-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องฆ่าเชื้ออาหารแบบพ่นเพื่อการ ..
14-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายใยแก้วนำแสง วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
14-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
08-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ประสานงาน EEC ภาคตะวันออก ..
07-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์ฉากและไฟ จำนวน 1 ชุด
07-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ จำนวน 1 ระบบ
03-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด
03-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดระบบอัตโนมัติมาตรวิทยาด้วยกล้องวิชั่นและเลเซอร์สแกน จำ ..
01-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดลองการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการประมวลผลภาพดิจิทัล จำนวน ..
30-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนธ ..
26-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ความละเอียดสูงสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนว ..
26-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดวิเคราะห์อนุภาคฝุ่นจากยานยนต์สมัยใหม่ จำนว ..
25-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและทำกันซึมดาดฟ้าอาคารคณะเทคโนโลยีและ ..
24-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องฆ่าเชื้ออาหารแบบพ่นเพื่อการศึกษา 113 ล ..
24-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดประลองวิศวกรรมเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ
24-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดรา ..
23-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศประจำอาคาร 44 และอาคาร 52 จำนวน 1 งาน
12-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องฆ่าเชื้ออาหารแบบพ่นเพื่อการศึกษา 113 ล ..
09-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ
09-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องผลิตโอโซนเข้มข้นแบบพกพา จำนวน 3 เครื่อง
09-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดควบคุมคุณภาพการผลิตสมัยใหม่ด้วยระบบ IoT จำนวน 1 ชุด
08-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบควบคุมการขับเคลื่อนประตูทางเข้าออกอัจฉริยะอาคาร 44 และอ ..
05-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
04-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสร้าง Payload ของทีมที่ชนะเลิศสำหรับดาวเทียม Flight Mod ..
01-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์วัดสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-10-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุด Debugging Board สำหรับทดสอบ Payload จำนวน 1 งาน โ ..
07-10-2564 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือ ..
04-10-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคโค ..
01-10-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 1 ..
21-09-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุขภาพ อาคารยิมเนเ ..
21-09-2564 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารน ..
20-09-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติกา ..
17-09-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ รายการจ้างเหมาดูรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาช ..
16-09-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสา ..
16-09-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมน ..
16-09-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
16-09-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจแล ..
13-09-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ ..
27-08-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล พร้อมลิขสิทธิ์ซอฟต์แ ..
05-08-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาควิชาครุศาสต ..
30-07-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมทักษะด้าน RaspberryPi,OPenCV,Machine Lear ..
22-07-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเเละประดิษฐ์เครื่องผลักดันน้ำพร้อมเติมอากาศต้นเเบบสำห ..
19-07-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) ..
09-07-2564 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra โดยวิธีเฉ ..
05-07-2564 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ..
30-06-2564 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของส ..
23-06-2564 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เค ..
24-05-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi6) อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
30-04-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
27-04-2564 ประกาศผู้ชนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จำนวน ๕ รายการ) จำนวน ๑ ชุด ด้ว ..
01-04-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ..
01-04-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี2564 สำนักห ..
29-03-2564 ประกาศผู้ชนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง
29-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่ออ ..
26-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมออกแบบสารสนเทศด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
25-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการเชื่อม พร้อมชุดดูดควัน จำนวน 1 ชุด
22-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบอเนกประสงค์ ขนาด 2,000 กิโลนิวตัน จ ..
15-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ซื้อเครื่องทดสอบความแข็งวัสดุ จำนวน 1 ชุด
15-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบอเนกประสงค์ ขนาด 100 กิโลนิ ..
10-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
10-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
01-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
23-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
23-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าห้องเครือข่าย จำนวน 9 ชุด
23-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง
23-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดขึ้นรูปร้อน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประ ..
17-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ (ภาควิชาครุศาส ..
16-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับการเรียนรู้แบบลงมื ..
08-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์รายการหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อมอัตโนมัติ จ ..
04-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรจุ 1,000 กิโลกรัม จำนวน 4 ชุด (ครั้งท ..
28-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบจัดการการจัดเก็บข้อมูลจราจรการยืนยันตัวตนตาม พ.ร.บ.คอ ..
26-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ..
26-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Volume License จำนวน 7 ..
25-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องเรียนรวมและห้องประชุม ขนาด 86 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน
22-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเ ..
21-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเ ..
14-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบป้องกันผู้บุกรุกและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Fir ..
14-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบตรวจสอบตัวตนเพื่อเข้าใช้งานเครือข่าย มจพ.วิทยาเขตระยอ ..
13-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดวิเคราะห์วัฏภาคของสาร จำนวน 1 ชุด
12-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนรวมและห้องประชุม ขนาด 86 ที่นั่ง ..
06-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือนของระบบเครือข่ายบัญชี 3 มิ ..
05-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทดสอบความเสถียรของการออกซิไดซ์ของเชื้อเพลิงเหลว จำนวน 1 ..
05-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่อง ..
28-12-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบบริ ..
15-12-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการะบบมอนิเตอร์เครือข่าย มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
09-12-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุ จำนวน 1 ..
09-12-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
25-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 เครื่อง
12-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องแก็สโครมาโตกราฟสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมเหลว และสารเชื้อเ ..
12-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบ ..
12-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดรา ..
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือวัดไฟฟ้าอเนกประสงค์แบบดิจิตอลชนิดพกพา จำนวน 40 เคร ..
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมค์ประชุมชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์เพิ่มระยะสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณแบบไร้สาย เพื่อรองรับการเรียนการสอน 4.0 ..
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องยิงและตัดด้วยเลเซอร์และเครื่อง CNC 3 แกน จำนวน 1 ชุด
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมออกแบบสารสนเทศด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
02-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลทางด้านกราฟิกแ ..
02-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง
27-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1ชุด
27-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดการสื่อการเรียนการ ..
27-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฉายภาพข้ามศีรษะพร้อมตัวแสดงผลแบบสัมผัส จำนวน 1 ..
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบเทียบวัดเครื่องวัดพลังงาน Class 0.5 ใช้กับเครื่องวัดตั ..
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบเทียบวัดเครื่องวัดพลังงาน Class 0.5 ใช้กับเครื่องวัดตั ..
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเเต่งผลการวัด (Calibration) เครื่องวัดตัวลูกสำหรับ Brea ..
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเเต่งผลการวัด (Calibration) เครื่องวัดตัวลูกสำหรับ Plug ..
20-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดพื้นที่ผิวและความพรุน จำนวน 1 ชุด
15-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์การดูดซับเชิงเคมี จำนวน 1 ชุด
08-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้เก็บตัวอย่างสารแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 5 เครื่อง
06-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสเปคโตรฟลูออโรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
06-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติชนิดเฮดสเปส จำนวน 1 ชุด
06-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอสร้างอาคารหอพักนักศึกษาศูนย์วิจัยและฝึกอบรมมเกล้าพระนครเ ..
16-09-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษ ..
08-09-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 21) จำนวน 1 งาน
28-08-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบั ..
28-08-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 20 เครื่อง
26-08-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง ฯ ปี 2564
07-08-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sun T5120 จำนวน 1 ระบบ
07-08-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 41 ชุด
20-07-2563 ประกาศผู้ชนะ เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 20 เครื่อง
20-07-2563 ประกาศผู้ชนะ ชุดฉายภาพข้ามศีรษะพร้อมตัวแสดงผลแบบสัมผัส จำวน 1 ชุด
18-06-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม SolidWorks จำนวน 500 สิทธิ์
18-06-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผงวงจรสำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย (Core Switc ..
05-06-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง 52-201-204 เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมชั้นสูง ..
10-04-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ( ..
10-04-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เ ..
18-03-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงห้องน้ำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ..
16-03-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเก็บและคัดแยกขยะรีไซเคิล มจพ. วิทยาเขตกร ..
16-03-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบและเขียนแบบ จำนว ..
11-03-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 เครื่อง
05-03-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องระบบโทรศัพท์และสื่อสาร มจพ. วิทยาเขตกรุ ..
05-03-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร ..
02-03-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
20-02-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห ..
17-02-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริมและวัสดุทางวิศวกรรมโยธา ..
06-02-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เ ..
06-02-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เ ..
16-01-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1, ..
13-01-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนว ..
07-01-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทย ..
18-12-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ช ..
17-12-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง
11-12-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับภู ..
29-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการข ..
28-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ราการ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเร ..
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสริรวิทยา จำนวน 1 งาน
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสริรวิทยา จำนวน 1 งาน
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร์ไฟฟ้า จำนวน ..
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับการประลองขั้นสูง จำนวน 20 ..
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ จอภาพแบบปฏิสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการขอใบประกอบวิชา ..
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา จำนวน 1 งาน
22-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ราการ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จำน ..
22-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
21-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดศึกษาการปฏิบิตการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึก และประ ..
21-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด
21-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองสำหรับฝึกปฏิบัติทางด้านกลศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
06-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
06-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มจพ.กรุงเทพฯ จำนวน 1 ระบบ
06-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปร ..
20-09-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21-08-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานระบบสารสนเทศและ ..
21-08-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ..
09-08-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง จำนวน 1 งาน ปีงบปร ..
31-07-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด อาคารอเนกประสงค์ และอาคารนวมินทรราชิ ..
18-07-2562 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ ..
10-07-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคา ซื้อโครงการชุดแขนกลหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับคนได้เพื่องานอุตสาหกรรมแบบอั ..
09-07-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรัก ..
24-06-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคา งานก่อสร้างสนามฟุตซอล จำนวน 1 สนาม (มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี)
29-05-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 44 รายการ วงเงิน ..
23-05-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลเสริม (Disk Shelf) สำหรับเชื่อมต ..
22-05-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล (Veeam Backup Replicatio ..
22-05-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 37 รายการ 135, ..
17-05-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการธุรกิจ จำนวน 1 ห้อง
17-05-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 82 รายการ วงเงิน ..
16-05-2562 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 82 รายการ วงเงิน 199, ..
16-05-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงระบบห้องน้ำโรงอาหาร ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มจพ.
08-05-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 55 รายการ วงเงิน ..
02-05-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลา ประกาศราคากลางหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 78 รายการ วงเงิน 1 ..
01-05-2562 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลา ประกาศราคากลางหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 78 รายการ วงเงิน 169,004.00 บาท
25-04-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูล ..
24-04-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสำรองและกู้คื ..
24-04-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลา ประกาศราคากลางหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 31 รายการ วงเงิน 1 ..
22-04-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคากลางซื้อหนังสือภาษาไทยเละภาษาต่างประเทศ จำนวน 11 ..
01-04-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานแ ..
14-03-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการงาน ..
06-03-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์เอกสา ..
18-02-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุขภาพ อาคารยิมเนเ ..
18-02-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุขภาพ อาคารยิมเนเ ..
20-12-2561 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-11-2561 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องแก็สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์จำนวน1เครื่อง
22-11-2561 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห ..
20-11-2561 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ (จำนวน 59 รายการ)
07-11-2561 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวนราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซบนแผ่นฟิล์ม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประ ..
30-10-2561 ประกาศผู้ชนะ ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง
29-10-2561 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-10-2561 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกว ..
18-10-2561 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดความต่างศักดิ์ของผิวอนุภาคและวัดขนาดของอนุภาคระดับนาโนเม ..
04-10-2561 ประกาศผู้ชนะ ประกาศราคากลาง อุปกรณ์สาธิตการผลิตสินค้าระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคา ..
19-09-2561 ประกาศผู้ชนะ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการเรีย ..
20-08-2561 ประกาศผู้ชนะ 20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายคอมพิวเตอร์ 8,025
15-06-2561 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ จำนวน ..
19-08-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ชุด
19-08-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตาอบชุบโลหะระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
18-08-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารปฏิบัติการและประลองรวม
11-08-2015 ประกาศผู้ชนะ รายการ จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
04-08-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด
29-07-2015 ประกาศผู้ชนะ รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
29-07-2015 ประกาศผู้ชนะ รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
27-07-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์และอาคารนวมินทรราชินีด้วยวิธีการทาง ..
26-06-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศ มจพ. เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินโดยวิธีคัดเล ..
25-06-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศ มจพ. เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (รถประจำตำแหน่ง)
23-06-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศ มจพ. เรื่องการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงการจราจรและภูมิทัศน์ของมหาลัยโดยวิธี ..
02-06-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงการจราจรและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการท ..
29-05-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร ..
14-05-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวิเคราะห์การคุณสมบั ..
28-04-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศ มจพ. เรื่องการจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฝึกฝีมือพื้นฐาน (ค ..
17-04-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศ มจพ. เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการลิฟต์โดยสาร ..
09-04-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศ มจพ. เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการผล ..
12-03-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 46 จำนวน 1 งาน
12-03-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการ เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบ ..
05-03-2015 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายห ..