2563-08-08 00:00:00 KMUTNB Procurement
1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)

เลือกประเภทประกาศ :   
วันที่ ประเภทประกาศ เรื่อง
07-08-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sun T5120 จำนวน 1 ระบบ
07-08-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 41 ชุด
20-07-2563 ประกาศประกวดราคา เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 20 เครื่อง
20-07-2563 ประกาศประกวดราคา ชุดฉายภาพข้ามศีรษะพร้อมตัวแสดงผลแบบสัมผัส จำวน 1 ชุด
18-06-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม SolidWorks จำนวน 500 สิทธิ์
18-06-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผงวงจรสำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย (Core Switc ..
05-06-2563 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง 52-201-204 เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมชั้นสูง ..
10-04-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ( ..
10-04-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เ ..
16-03-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบและเขียนแบบ จำนว ..
11-03-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 เครื่อง
05-03-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร ..
20-02-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห ..
17-02-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริมและวัสดุทางวิศวกรรมโยธา ..
06-02-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เ ..
06-02-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เ ..
05-02-2563 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ คอมพิวเตอร์สำหรับห้องจำลองการปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ จำนวน 70 เค ..
16-01-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1, ..
13-01-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนว ..
07-01-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทย ..
18-12-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ช ..
17-12-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง
11-12-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับภู ..
29-11-2562 ประกาศประกวดราคา ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการข ..
28-11-2562 ประกาศประกวดราคา ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ราการ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเร ..
25-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสริรวิทยา จำนวน 1 งาน
25-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสริรวิทยา จำนวน 1 งาน
25-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง
25-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร์ไฟฟ้า จำนวน ..
25-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับการประลองขั้นสูง จำนวน 20 ..
25-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ จอภาพแบบปฏิสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง
25-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการขอใบประกอบวิชา ..
25-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา จำนวน 1 งาน
22-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ราการ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จำน ..
22-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
21-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดศึกษาการปฏิบิตการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึก และประ ..
21-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด
21-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองสำหรับฝึกปฏิบัติทางด้านกลศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
06-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
06-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มจพ.กรุงเทพฯ จำนวน 1 ระบบ
06-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปร ..
20-09-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
09-08-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง จำนวน 1 งาน ปีงบปร ..
18-07-2562 ประกาศประกวดราคา สำนักหอสมุดกลาง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ ..
10-07-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคา ซื้อโครงการชุดแขนกลหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับคนได้เพื่องานอุตสาหกรรมแบบอั ..
09-07-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรัก ..
24-06-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคา งานก่อสร้างสนามฟุตซอล จำนวน 1 สนาม (มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี)
29-05-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 44 รายการ วงเงิน ..
23-05-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลเสริม (Disk Shelf) สำหรับเชื่อมต ..
22-05-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล (Veeam Backup Replicatio ..
22-05-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 37 รายการ 135, ..
17-05-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการธุรกิจ จำนวน 1 ห้อง
17-05-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 82 รายการ วงเงิน ..
16-05-2562 ประกาศประกวดราคา สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 82 รายการ วงเงิน 199, ..
08-05-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 55 รายการ วงเงิน ..
02-05-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลา ประกาศราคากลางหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 78 รายการ วงเงิน 1 ..
01-05-2562 ประกาศประกวดราคา สำนักหอสมุดกลา ประกาศราคากลางหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 78 รายการ วงเงิน 169,004.00 บาท
25-04-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูล ..
24-04-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสำรองและกู้คื ..
24-04-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลา ประกาศราคากลางหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 31 รายการ วงเงิน 1 ..
22-04-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคากลางซื้อหนังสือภาษาไทยเละภาษาต่างประเทศ จำนวน 11 ..
01-04-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานแ ..
14-03-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการงาน ..
06-03-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์เอกสา ..
20-12-2561 ประกาศประกวดราคา สำนักหอสมุดกลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-11-2561 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแก็สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์จำนวน1เครื่อง
22-11-2561 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห ..
20-11-2561 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ (จำนวน 59 รายการ)
07-11-2561 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวนราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซบนแผ่นฟิล์ม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประ ..
30-10-2561 ประกาศประกวดราคา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง
29-10-2561 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-10-2561 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกว ..
18-10-2561 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดความต่างศักดิ์ของผิวอนุภาคและวัดขนาดของอนุภาคระดับนาโนเม ..
04-10-2561 ประกาศประกวดราคา ประกาศราคากลาง อุปกรณ์สาธิตการผลิตสินค้าระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคา ..
19-09-2561 ประกาศประกวดราคา ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการเรีย ..
20-08-2561 ประกาศประกวดราคา 20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายคอมพิวเตอร์ 8,025
19-08-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ชุด
19-08-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตาอบชุบโลหะระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
18-08-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารปฏิบัติการและประลองรวม
11-08-2015 ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
04-08-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด
29-07-2015 ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
29-07-2015 ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
27-07-2015 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์และอาคารนวมินทรราชินีด้วยวิธีการทาง ..
26-06-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ. เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินโดยวิธีคัดเล ..
25-06-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ. เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (รถประจำตำแหน่ง)
23-06-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ. เรื่องการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงการจราจรและภูมิทัศน์ของมหาลัยโดยวิธี ..
02-06-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงการจราจรและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการท ..
29-05-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร ..
14-05-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวิเคราะห์การคุณสมบั ..
28-04-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ. เรื่องการจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฝึกฝีมือพื้นฐาน (ค ..
17-04-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ. เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการลิฟต์โดยสาร ..
09-04-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ. เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการผล ..
12-03-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 46 จำนวน 1 งาน
12-03-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการ เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบ ..
05-03-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายห ..