2562-03-22 00:00:00 KMUTNB Procurement
1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)

เลือกประเภทประกาศ :   
วันที่ ประเภทประกาศ เรื่อง
16-01-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานฝึกอบรม จำนวน 40 ชุด
06-12-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 59 รายการ
03-12-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 68 รายการ
30-11-2561 ประกาศราคากลาง ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 98 รายการ
23-11-2561 ประกาศราคากลาง ราคากลางหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 95 รายการ
21-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง รายการชุดมัลติมีเดียสำหรับห้องเรียน จำนวน 1 ชุด
19-11-2561 ประกาศราคากลาง ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ (จำนวน 59 รายการ)
16-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อรองรับการเรียนการสอน Edu ..
16-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education 4.0 จำนวน 1 ระบ ..
16-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ..
13-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และสำนักงาน วิทยาลัยเทคโ ..
09-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิ ..
08-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง งานระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง อุปกรณ์สาธิตการผลิตสินค้าระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
05-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางระบบเครือข่ายอาคารสถาบันการศึกษาและความร่วมมือนานาชาติ จำนวน 1 ระบบ
26-10-2561 ประกาศราคากลาง สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศราคากลางจ้างจัดทำต้นฉบับ Animation และ e-book ประกอบสื่อการ ..
26-10-2561 ประกาศราคากลาง สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์สำเนาชุดสื่อประกอบการเรียนการสอน/หนังสือ แ ..
05-10-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภายในอาค ..
19-09-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภายในอาคา ..
19-09-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อาคาร 52 จำนวน 1 ระบบ
13-09-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education 4.0 จ ..
12-09-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติ ..
11-09-2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ระบบ
11-09-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จ ..
06-09-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์รายการ ชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำนวน ..
03-09-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
27-08-2561 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางทำความสะอาดและ ปปช. ปีงบประมาณ 2562
01-08-2561 ประกาศราคากลาง ประกวดราคากลาง รายการเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านก๊าซบนแผ่นฟิล์ม จำนวน 1 ชุด
01-08-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
01-08-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
31-07-2561 ประกาศราคากลาง ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7
20-07-2561 ประกาศราคากลาง ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ประจำปีงบประมาณ 2562
11-07-2561 ประกาศราคากลาง ราคากลางจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตปราจ ..
11-07-2561 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลางโครงการประตูควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System)
11-07-2561 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลางโครงการประตูควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System)
14-06-2561 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางฐานข้อมูล Scopus
14-06-2561 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง ราคากลาง ปราจีนบุรี
14-06-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลข้าว
01-06-2561 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน
15-05-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบกำลังอัดประลัยคอนกรีต และหมอนคอนกรีต ขนาด 500 ..
15-05-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางซื้อกล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล
15-05-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางซื้อ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล
11-05-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบดินด้วยแรงพลศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีปร ..
02-05-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จานวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101.44
27-03-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 4 เครื่อง
19-03-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธ ..
23-02-2561 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ
19-02-2561 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง จำนวน 1 งาน
19-02-2561 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาการขับเคลื่อนมอเตอร์-ปรับปรุงใหม่