2567-07-16 00:00:00 KMUTNB Procurement
1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)

เลือกประเภทประกาศ :   
วันที่ ประเภทประกาศ เรื่อง
14-06-2567 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 อาคาร 63จำนวน 1 งาน
30-05-2567 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดปฏิบัติการไฮบริดเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา จำนวน 1 ชุด
30-05-2567 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบความจริงเสมือน จำนวน 1 ..
04-04-2567 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการ จ้างทำความสะอาดพื้นที่ ..
03-04-2567 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรร ..
01-04-2567 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องเจาะตั้งพื้นสำหรับฝึกปฏิบัติการอุตสาหกรรม จำนว ..
01-04-2567 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องเจาะโลหะด้วยวัสดุนำไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
01-04-2567 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องตัดและเจาะอเนกประสงค์สำหรับฝึกปฏิบัติการอุตสาห ..
01-04-2567 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง รายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสื ..
01-04-2567 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องฝึกอบรมอาคารปฏิบัติการและประลองรวม ห้อง ..
01-04-2567 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้าง รายการ ชุดทดสอบภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
01-04-2567 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้าง รายการชุดเครื่องส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามแนวขวาง จำนวน 1 ชุด
28-03-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดโต๊ะทดลองทางไฟฟ้าสำหรับงานตรวจสอบและบำรุงรัก ..
22-03-2567 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้าง รายการเครื่องจักรสำหรับการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยกระบวนการกดขึ้นรูปแบบ ..
12-03-2567 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ เครื่องอัดจับชิ้นงานด้วยความร้อน จำนวน 1 เครื่อง
07-02-2567 ประกาศแผน ประกาศเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาจัดหลักสูตรอบรม หัวข้อตลาดไฟฟ้าเสรี จำนวน 1 งาน
01-02-2567 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการ ปรับปรุงลานกิจกร ..
31-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดฝึกการควบคุมขั้นสูงสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ..
30-01-2567 ประกาศแผน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 53 เครื่อง (e-bidding)
26-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุกฝึกมาตรฐานแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
26-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุดเครื่องตรวจสอบรอยร้าวในวัสดุด้วยเทคนิคคลื่นเสียงคว ..
26-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ เครื่องขัดโลหะแบบจานหมุนเดี่ยว จำนวน 10 เครื่อง
26-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุดศึกษาทดลองการไหลของตะกอนในแม่น้ำ จำนวน 1 ชุด
26-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ ขนาด 100 ตัน จำนวน 1 เครื่อง
26-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุดทดสอบกำลังวัสดุอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโ ..
26-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุดเครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
26-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุดปฏิบัติการป้องกันในระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด
26-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุดออกแบบระบบควบคุมเวลาจริงขั้นสูงสำหรับโครงข่ายไฟฟ้า ..
26-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการระบบโลจิสติกส์แบบหยิบวางสินค้าตามสัญญ ..
26-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุดตรวจวัดคุณสมบัติทางเสียงของวัสดุ จำนวน 1 ชุด
26-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุดเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ 300 กิโลนิวตัน จำนวน 1 ชุด
26-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุดทดสอบแรงบิด ขนาด 30 นิวตันเมตร พร้อมระบบประมวลผล จ ..
26-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุดอุปกรณ์ทดสอบสถานีอัดประจุ สำหรับยานยนต์พลังงานไฟฟ้ ..
26-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุดวัดความเร็วของของไหลด้วยเทคนิคแสงเลเซอร์แบบระนาบ จ ..
26-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
26-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุดปฏิบัติการระบบผลิตไฟฟ้าแบบขนานและระบบส่งจ่ายกำลังไ ..
26-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุดทดสอบพัดลมแบบหอยโข่ง จำนวน 1 ชุด
26-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ เครื่องทดสอบหาคุณสมบัติของดินและแอสฟัลต์คอนกรีตแบบพลศ ..
26-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุดทดสอบระบบเกียร์ จำนวน 1 ชุด
26-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องมือวัดและควบคุมประสิทธิภาพสูงพ ..
26-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างผู้สอบบัญชี จำนวน 1 งาน
19-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผน (จอทัชกรีนสำหรับให้บริการและประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุดกลาง)
19-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผน (ระบบปรับอากาศภายในอาคารพร้อมติดตั้ง และงานระบบไฟฟ้า ชั้น 8-9 จำนวน 1 ..
09-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 งาน
09-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว ..
09-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครุภัณฑ์รายการ ชุดเรียนรู้ว ..
08-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดจำลองทางอุตสาหกรรม โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอ ..
03-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ศูนย์บริการการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ชั้น ..
03-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ระบบจัดการเรียนรู้สำหรับการเรียนออนไลน์ จำ ..
03-01-2567 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ระบบนิเทศการสอนแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ ปร ..
26-12-2566 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดทดสอบประสิทธิภาพและสมรรถนะเครื่องจักรกล ..
21-12-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการ ชุดทดลองการควบคุมหุ่น ..
21-12-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการ ระบบจัดการเรียนรู้สำห ..
18-12-2566 ประกาศแผน ประกาศแผน รายการชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์และภาพยนต ..
18-12-2566 ประกาศแผน ประกาศแผน รายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลงานวิศว ..
06-12-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการ ปรับปรุงลานกิจกรรมนัก ..
04-12-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติก ..
28-11-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีงานยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีชาร์ ..
16-11-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 40 ปี มจพ. จำนวน 1 งาน
19-10-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการ ระบบแม่ข่ายจัดการบทเร ..
19-10-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการ ศูนย์บริการการเรียนรู ..
10-10-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการ ระบบนิเทศการสอนแบบอัจ ..
09-10-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดวิเคราะห์ปริมาณรวม คาร์บอน ไนโตรเจน และกำมะถันในผล ..
12-09-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนรายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์และภาพยนต ..
12-09-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนรายการ ชุดเครื่องมือการวิเคราะห์แรงกระทำแบบซ้ำของวัสดุงานทางในงานทางหลวงและทาง ..
12-09-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนรายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลงานวิศวก ..
12-09-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนรายการ จอภาพแบบปฏิสัมพันธ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 2 จอ
12-09-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนรายการ ชุดทดสอบประสิทธิภาพและสมรรถนะเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
12-09-2566 ประกาศแผน ประกาศแผน รายการ ชุดการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับการฝึกสอนครูช่างครูช่างคร ..
06-09-2566 ประกาศแผน ระบบอัดอากาศอุตสาหกรรมสำหรับโรงงานอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ
06-09-2566 ประกาศแผน ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์ จำนวน ๑ ชุด
06-09-2566 ประกาศแผน ครุภัณฑ์ประกอบห้องอบรมและห้องเรียน จำนวน ๑ ชุด
06-09-2566 ประกาศแผน ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และบริหารจัดการการซ่อมบำรุงแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด
06-09-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการจ้างเหมาบำรุงรักษาเคร ..
01-09-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ
01-09-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคอาคารคณะวิทยาศา ..
01-09-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ..
31-08-2566 ประกาศแผน ประกาศแผน รายการ ชุดเครื่องมือวัดสำหรับห้องปฏิบัติการออกแบบวงจรรวม จำนวน 1 ชุด
29-08-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ระบบตัดและพับงานสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 1 ..
28-08-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องเคลือบฟิล์มบางบนผิววัสดุแบบระเหยสารด้วยความร้อ ..
25-08-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้าง รายการ ชุดระบบทดสอบการหารอยร้าว ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ..
24-08-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ จำนวน 2 เครื่อง
24-08-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ เครื่องกัดอัตโนมัติซีเอ็นซี จำนวน 1 เครื่อง
24-08-2566 ประกาศแผน ประการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ กล้องจุลทรรศน์ระดับงานวิจัยพร้อมชุดถ่ายภาพ จำนวน 1 ชุด
24-08-2566 ประกาศแผน ประการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลขั้นสูง จำนวน 1 ..
24-08-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสมรรถนะสูง จำนวน 1 ชุด
23-08-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยาก ..
23-08-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การจำแนกและการรู้จำภาพขั้ ..
23-08-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการระบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้เพื่อการวิจัยด้านสถิติและเทคโ ..
18-08-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดกลั่นระเหยสารแบบหมุน จำนวน 1 ชุด
16-08-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหก ..
16-08-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ โครงการงานปรับปรุงผนังภายนอกอาคารคณะเทคโนโลยีและการจัด ..
10-08-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และสำนักงาน วิทยาลัยเทคโนโลยี ..
09-08-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพย ..
09-08-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
08-08-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย มจ ..
08-08-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด ..
08-08-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลสวนหย่อ ..
08-08-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระบบเครือข่ายไร้สายอาคารวิท ..
08-08-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (C ..
27-07-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ รายการ ชุดเครื่องส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามแนวขวาง (Gigahertz Tra ..
27-07-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ รายการ ชุดระบบปรับอากาศพร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
27-07-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ รายการ เครื่องทดสอบภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
27-07-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ รายการ เครื่องตรวจสอบ รอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิ ..
26-07-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อรายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบธุรกิจดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ
26-07-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อรายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำน ..
26-07-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อรายการ ครุภัณฑ์เพื่อการประมวลผลสำหรับงานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และพอย ..
26-07-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อรายการ ระบบปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมแบบลำดับขั้น จำนวน 1 ระบบ
26-07-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อรายการ ระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย จำนวน 1 ระบบ
26-07-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อรายการ ครุภัณฑ์เพื่อการประมวลผลสำหรับงานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และพอย ..
26-07-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อรายการ ชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของผลิตภัณฑ์เก ..
26-07-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ..
24-07-2566 ประกาศแผน รายการชุดทดลองการนำความร้อนและเครื่องมือวัดอัตราการไหลชนิดอุลต้าโซนิค จำนวน 1 ชุด
24-07-2566 ประกาศแผน ชุดทดลองศึกษาพฤติกรรมการโก่งตัวของแท่งเหล็ก จำนวน 1 ชุด
24-07-2566 ประกาศแผน ประกาศแผน ชุดฝึกกังหันน้ำแบบเพลตัน จำนวน 1 ชุด
24-07-2566 ประกาศแผน ประกาศแผน ชุดเครื่องมือวัดสำหรับงานแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
24-07-2566 ประกาศแผน ประกาศแผน เครื่องทดสอบแรงบิดขนาด 30 นิวตันเมตร จำนวน 1 เครื่อง
24-07-2566 ประกาศแผน ประกาศแผน ชุดเครื่องวัดทดสอบการรบกวนทางแม่เหล็กไฟและความเข้ากันได้ จำนวน 1 ชุด
24-07-2566 ประกาศแผน ประกาศแผน ชุดเครื่องวัดทดสอบการรบกวนทางแม่เหล็กไฟและความเข้ากันได้ จำนวน 1 ชุด
20-07-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ รายการ เครื่องจักรสำหรับการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยกระบวนการกดขึ้นรูปแบบ ..
20-07-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ รายการ เครื่องมือถ่ายภาพวัสดุนาโนด้วยการยิงลำแสงอิเล็กตรอนชนิดตั้งโ ..
19-07-2566 ประกาศแผน ประกาศแผน รายการ ครุภัณฑ์ประกอบห้องพักอาจารย์และสำนักงานภาควิชาสถิติประยุกต์ จำนวน 1 ชุด
19-07-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ครุภัณฑ์ 3 รายการ จำนวน 1 งาน
14-07-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการ จ้างทำความสะอาดพื้นท ..
13-07-2566 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารบัณฑิตวิทยาลั ..
07-07-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปร ..
07-07-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจี ..
03-07-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ โปรแกรมสำหรับการจำลองการผลิตขึ้นรูปโลหะแบบเพิ่มเนื้อวัสดุและโปรแกรม ..
03-07-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ เครื่องอัดจับชิ้นงานด้วยความร้อน (Hot mounting Machine) จำนวน 1 ชุด
30-06-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าในห้อง Data Center ..
29-06-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Campus License (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ..
29-06-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาทำความสะอาด และจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาส ..
28-06-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ครุภัณฑ์ 2 รายการ จำนวน 1 งาน
19-06-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ และ ..
16-06-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนรายการ จ้างเหมาทำความสะอาดและจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ ..
25-05-2566 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องจำลองโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G ..
24-05-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 65-301 และ 65-304 (ครั้งที่ 3)จำนวน ..
24-05-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงห้องเรียนแบบเดิมเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (ครั้งที่ 3) จำนวน 1 งาน
02-05-2566 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓ ประจำปีง ..
25-04-2566 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดปฏิบัติการขนถ่ายอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
09-03-2566 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒ ประจำปีง ..
09-03-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผน (โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง)
08-03-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 65-301 และ 65-304 จำนวน 1 งาน
08-03-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียนแบบเดิมเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 งาน
07-03-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 7 ถึง 16 ..
07-03-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จำนวน 1 ระบบ
07-03-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาพร้อมโปรแกรมสำหรับการจัดการสต็อกสินค้า ..
27-02-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างผู้สอบบัญชี จำนวน 1 งาน
22-02-2566 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและคว ..
22-02-2566 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและคว ..
21-02-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (คณะครุศาสตร์อุต ..
16-02-2566 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องมือวัดทดสอบสัญญาณ 5G จำนวน 1 ชุด
15-02-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนระบบกล้องวงจรปิดตึก 72,ตึก 75 และตึก 78 Zone A,B พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
10-02-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Campus License จำนวน 1 ระบบ
10-02-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
10-02-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนรายการ ปรับปรุงห้องป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน 1 งาน
10-02-2566 ประกาศแผน ประกาศแผน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีอาคารเก็บสารเคมี ชั้น 3-4-5 จำนวน 1 งาน
24-01-2566 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดปฏิบัติการคลังสินค้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
24-01-2566 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดฝึกจำลองสถานีการผลิตชิ้นงานอัตโนมัติด้ว ..
12-01-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดปฏิบัติการขนถ่ายอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
12-01-2566 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดกล้องอุตสาหกรรมแบบหลายสเปคตรัมสำหรับสร้ ..
11-01-2566 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑ ประจำปีง ..
27-12-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
21-12-2565 ประกาศแผน ประกาศแผน รายการ ชุดควบคุมอุณภูมิสูงและต่ำ สำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จำ ..
13-12-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,150 ผู้ใช้งาน
13-12-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงห้อง 510-511 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
08-12-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงห้องเรียนแบบเดิมเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 งาน
08-12-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดฝึกจำลองสถานีการผลิตชิ้นงานอัตโนมัติด้วยเทคโ ..
08-12-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดปฏิบัติการคลังสินค้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
06-12-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งานจ้างเหมาปรับปรุงห้อง Wo ..
06-12-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Google Workspace for Education Plus จำนวน 1 ระบบ
06-12-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 65-301 และ 65-304 จำนวน 1 งาน
02-12-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะความเป็นเลิศสำหรับนวัตก ..
02-12-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะความเป็นเลิศสำหรับนวัตกร ..
29-11-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดกล้องอุตสาหกรรมแบบหลายสเปคตรัมสำหรับสร้างข้อ ..
29-11-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดปฏิบัติการระบบอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 1 ชุด
29-11-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดเครื่องวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูก ..
29-11-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดเครื่องนับปริมาณอนุภาคฝุ่น จำนวน 1 ชุด
21-11-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดทดสอบการควบคุมแบบฝังตัวสำหรับรถไฟฟ้า จำนวน 1 ..
15-11-2565 ประกาศแผน ประกาศเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างดำเนินการ Payload ขึ้นสู่อวกาศ จำนวน ๑ งาน
11-11-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดวัดประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า จำน ..
11-11-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดเครื่องมือวัดสำหรับระบบยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน ..
11-11-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ เครื่องมือวัดทดสอบสัญญาณ 5G จำนวน 1 ชุด
11-11-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดวิเคราะห์ทดสอบเสาอากาศ จำนวน 1 ชุด
25-10-2565 ประกาศแผน ประกาศเเผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ Management Server จำนวน 2 ชุด
11-10-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน
11-10-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 รายการ
30-09-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุ ..
19-09-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อระบบมอนิเตอร์ห้อง Data Center วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ
15-09-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอ ..
13-09-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครุภัณฑ์รายการ กล้องจุลทรรศ ..
12-09-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบการผลิตและขนย้ายชิ้นส่วนยานยนต์อ ..
12-09-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการชุดปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานระบบการผลิตอัตโนมัติเชื่อมต่อ ..
09-09-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเฉพาะหน่วย จำนวน 1 ชุด
09-09-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างชุดเครื่องฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ จำนวน 1 ชุด
09-09-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์เตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาอาหาร ..
09-09-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์การจัดการวัสดุและสารเคมีคงคลัง จำนวน 1 ชุด
09-09-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์การจัดการวัสดุและสารเคมีคงคลัง จำนวน 1 ชุด
09-09-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการทางเคมี จำนวน 1 ชุด
09-09-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
06-09-2565 ประกาศแผน (สำนักหอสมุดกลาง) ประกาศแผนการจัดจ้าง บอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูล (จำนวน 2 ฐาน) จำนวน 1 ชุด
02-09-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุขภาพ อ ..
29-08-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนชุดควบคุมอุณหภูมิสูงและต่ำ สำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จำนวน 1 ชุด
29-08-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการประมวลผลอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง จำนวน 1 ระบบ
29-08-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิทัศน์ขั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 1 ระบบ
29-08-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยเคมี จำนวน 1 ชุด
29-08-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนชุดอุปกรณ์สำรวจข้อมูลดิจิทัลภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด
29-08-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนเครื่องลิควิดโครมาโทกราฟ แมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
26-08-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน ๑ งาน
18-08-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 50 เครื่อง
17-08-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับประมวลข้อมูลระบบปฏิบัติการ an ..
17-08-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคอาคารคณ ..
17-08-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสต ..
08-08-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ. ..
08-08-2565 ประกาศแผน ประกาศเเผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ Small-size Por Pressure Transducer (เครื่อง ..
05-08-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเคร ..
27-07-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router กทม. วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ..
26-07-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพย ..
25-07-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการระบบภาพและเสียงห้องเรียนและห้องอบรม อาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจ ..
25-07-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบภาพและเสียงห้องเรียนและห้องอบรม อาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอ ..
21-07-2565 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ( ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 52 จำนวน ..
19-07-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม)
18-07-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน
11-07-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยี มจพ.กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ระบบ
08-07-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ เตาสำหรับเผาชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง
08-07-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดเครื่องวัดทดสอบค่าการยอมทางไฟฟ้าและค่าความสูญเสียได ..
08-07-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
06-07-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ม ..
01-07-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อชุดเครื่องตรวจสอบรอยร้าวในวัสดุด้วยเทคนิคคลื่นเสียงความถี่สูงอัลตร้า ..
01-07-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องตรวจสอบรอยร้าวด้วยเทคนิคกระแสไหลวน
01-07-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 รายการ
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภั ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลสวนหย่อ ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ระย ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จอแสดงผลแบบ Video Wall พร้อ ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระบบภาพ เสียง และความปลอดภั ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กระดานไวท์บอร์ดกระจก จำนวน ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ชุดลำโพงห้องประชุม 8x2x10 น ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ ขนาด 2x ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภา ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน 80 ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 150x60 ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จอแสดงผลแบบสัมผัสพร้อมติดตั ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จ ..
29-06-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28-06-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ ชุดซอฟต์แวร์การจำลองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมสายอากาศ จำนวน 1 ชุด
28-06-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จำนวน 1 เครื่อง
22-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เครื่องฉายภาพอัจฉริยะสำหรั ..
22-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณ ..
22-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ชุดทดลองกล้องประมวลผลสำหรั ..
22-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ชุดทดสอบแบบไม่ทำลายในงานวิ ..
22-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ชุดอุปกรณ์ห้องประชุมออนไลน ..
22-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 52 จ ..
22-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุงห้องปฏิบัติการบันท ..
22-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุงห้องเรียน ห้อง 704 ..
22-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระบบนิเทศการสอนออนไลน์แบบค ..
22-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโ ..
21-06-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. วิทยาเขตปราจ ..
21-06-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ กทม. วิทยาเขตปราจีนบ ..
21-06-2565 ประกาศแผน ประกาศราคาแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Oracl ..
21-06-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าในห้อง Data Center ..
21-06-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี (Cisco 6807, 385 ..
21-06-2565 ประกาศแผน ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้่าง จ้ ..
20-06-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Radius กทม. วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง จำนว ..
17-06-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จ ..
17-06-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย กทม. วิทยาเขตปราจีนบุรี ..
16-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13-06-2565 ประกาศแผน เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ระยะใกล้ จำนวน 20 เครื่อง
10-06-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี งานจ ..
10-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
09-06-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้าง รายการจ้างเหมาดูรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาส ..
08-06-2565 ประกาศแผน (สำนักหอสมุดกลาง) ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการบอกรับฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ฐาน
26-05-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาควา ..
23-05-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงพื้นสนามกีฬา ชั้น 7 จำนวน 1 งาน
23-05-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงพื้นสนามกีฬาชั้น 7 จำนวน 1 งาน
23-05-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ จ้างเหมาบริการรักษาค ..
20-05-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการ ซ่อมแซมสวิตช์เกียร์ฉ ..
20-05-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ จ้างเหมาดูแลบำรุงรัก ..
11-05-2565 ประกาศแผน ประกาศเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์การศึกษา รายการถังหมักขนาด 1.8 ลิตร จำนวน 1 ชุด
12-04-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างจัดทำมาตรฐาน ISO/IEC 27001 จำนวน 1 งาน
16-03-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาซ่อมลิฟต์โดยสาร 3 เครื่อง จำนวน 1 งาน
08-03-2565 ประกาศแผน ประกาศเเผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการถังหมักขนาด ๑.๘ ลิตร จำนวน ๑ ชุด
09-02-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Campus License จำนวน 1 ชุด
04-02-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงศูนย์บริการสุขภาพ มจพ. จำนวน 1 งาน
01-02-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ..
20-01-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม จำนวน 11 ชุด วิทยา ..
14-01-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 รายการ
13-01-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน ..
05-01-2565 ประกาศแผน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมอเนกประสงค์ 326 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด
29-12-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Google Workspace for Education Plus จำนวน ๒๕,๐๐๐ Lice ..
28-12-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
27-12-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ศูนย์อุทยานการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจและอุตสาหก ..
08-12-2564 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ประสานงาน EEC ภาคตะวันออก จำนวน ..
30-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดบันทึกภาพเคลื่อนไหวและแสดงผล จำนวน 1 ชุด
30-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดอุปกรณ์ด้านเสียง จำนวน 1 ชุด
30-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมอเนกประสงค์ 326 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด
30-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาห ..
30-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องวิเคราะห์สัญญาณวิทยุแบบพกพา จำนว ..
26-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ รายการซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อการเรี ..
24-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้ององค์กรกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 งาน
24-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงห้ององค์กรกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 งาน
23-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนมกราค ..
23-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน ..
23-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบมอนิเตอร์ห้อง Data Center จำนวน 1 ระบบ
23-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
22-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการเชื่อมต่อและการวิเคราะห์ภายในองค์ ..
22-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแขนกลหุ่นยนต์แบบสองแขนความแม่นยำสูงทำงานร่วมกับมน ..
18-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ Router หลักของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ
18-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
18-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ผู้ ..
15-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ประสานงาน ECC ภาคตะวันออก จำนวน 6 ชุด
15-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดอุปกรณ์ฉากและไฟ จำนวน 1 ชุด
09-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องเอ็นเอ็มอาร์สเปกโทรมิเตอร์ คลื่นความถี่ 400 MHz 1 ชุด
03-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการคำนวณเชิงตัวเลขและการจำลองสถาน ..
03-11-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
02-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการเครื่องฆ่าเชื้ออาหารแบบพ่นเพื่อการศึกษา ..
12-10-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ชุดวิเคราะห์อนุภาคฝุ่นจากยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด
12-10-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ชุดวิเคราะห์ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงาน จ ..
09-09-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าในห้อง Data C ..
06-09-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้าง รายการจ้างเหมาดูรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาส ..
01-09-2564 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาทำความสะอาดคณะ ..
01-09-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพย ..
27-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยาก ..
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ระบบสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยการเครื่องไหวของร่างก ..
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานวิศวกรร ..
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ เครื่องเจียระไนราบ 2 เครื่อง
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อม Scada จำนวน 1 ชุด
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุง ห้อง 703 จำนวน 1 งาน
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับการพัฒนาซอฟต์แว ..
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโยธา จำนวน 1 ชุด
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดทดสอบวัสดุเพื่องานวัสดุเพื่องานวิศวกรรมโยธา ..
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร 52 อาคาร 44
06-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จ ..
05-08-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตระยอง (มาบตาพุด) จำน ..
05-08-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ..
05-08-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
05-08-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ
29-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น จำนวน 1 ระบบ
23-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องปฏิบัติการงานยานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
23-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อชุดเครื่องตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค จำนวน ..
23-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อชุดเครื่องปฏิบัติการงานเครื่องยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์สมัยใหม ..
23-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อชุดปฏิบัติการงานระบบรองรับและบังคับเลี้ยวสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน ..
23-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบ AI สำหรับการผลิตอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 ในงานชิ้นส่วนยานยนต์สมั ..
22-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประกอบของผลึกวัสดุที่อยู่ในรูปสารประกอบด้วย ..
22-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ จำนวน 1 ระบบ
15-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ระบบ
09-07-2564 ประกาศแผน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ จ้างปรับปรุงและถ่าย โอนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Libr ..
08-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. วิทยาเขตปราจีนบ ..
24-06-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ กทม. วิทยาเขตปราจีนบ ..
15-06-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี (Cisco 6807, ..
14-06-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ..
14-06-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาตู้สา ..
04-06-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี ( ..
04-06-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จำนวน 1 ระบบ
31-05-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอ ..
31-05-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอด ..
24-05-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
21-05-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบหองส ..
18-05-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ค่าบริการบอกรับฐานข้อมูล Sco ..
15-03-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
05-03-2564 ประกาศแผน ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกและสาธิตการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
05-03-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ
10-02-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการฯสำนักหอสมุ ..
01-02-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนฐานข้อมูล ฯสำนักหอสมุดกลาง ปี 2564
20-01-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง
20-01-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องพับและตัดวงจรรวม จำนวน 1 ชุด
20-01-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกและสาธิตการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า จำนวน1 ชุด
20-01-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตัดแผงวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
20-01-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทดสอบสมบัติทางกลระดับไมโคร จำนวน 1 ชุด
20-01-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องขึ้นรูปวงจรรวม จำนวน 1 ระบบ
11-01-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานติดตั้งและเช่าพื้นที่ระบบ Google Cloud Platform สำหรับการใช้ง ..
08-01-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง Sensor จำนวน 1 ชุด
08-01-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ..
08-01-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างทดสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Penetration Testing)
06-01-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการประมวลผลแบบคลัสเตอร์สำหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ ..
05-01-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรจุ 1,000 กิโลกรัม จำนวน 4 ชุด
16-12-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างติดตั้งและดูแลบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์และการจัดการอุปกรณ์ ..
01-12-2563 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
10-11-2563 ประกาศแผน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยนอกอาคาร ..
09-11-2563 ประกาศแผน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยนอกอาคาร ..
09-11-2563 ประกาศแผน ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องยิงและตัดด้วยเลเซอร์และเครื่อง CNC 3 แกน จำนวน 1 ชุด
01-10-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ 6 DOF Cooperative robot พร้อม Force/Torque ..
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับการเรียนรู้แบบล ..
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ระบบการประมวลผลแบบคลัสเตอร์สำหรับงานวิจัยทางคณ ..
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ระบบบริการประมวลผลภายในเพื่อการเรียนการสอน จำน ..
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องวัดสีแบบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการประมวลผลข้อมูลเชิงลึ ..
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ..
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ชุดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ จำนวน 1 ..
24-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาห ..
24-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลทางด้านกราฟิกและการเขียนโปรแกรม
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบชาร์ปี จำนวน 1 ชุด
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี จำนวน 1 ชุด
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเตรียมตัวอย่างทดสอ ..
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงพร้อมวิเคราะห์ผ ..
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการเชื่อม พร้อมชุดดูดควัน จำนวน 1 ชุด
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างทำความสะอาดสำนักหอสมุดกลาง ปี 2564
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหก ..
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องเชื่อมมิก/แมก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Ful ..
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องเชื่อมทิกระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 300 แอม ..
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบอเนกประสงค์ ขนาด 2,00 ..
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบอเนกประสงค์ ขนาด 100 ..
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบความแข็งวัสดุ จำนวน 1 ชุด
22-07-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรม ..
21-07-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ระบบ
20-07-2563 ประกาศแผน ชุดทดลองอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนหลายชนิด จำนวน 1 ชุด
20-07-2563 ประกาศแผน ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเวลาจริง จำนวน 1 ระบบ
20-07-2563 ประกาศแผน ชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
20-07-2563 ประกาศแผน ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำนวน 1 ชุด
20-07-2563 ประกาศแผน ชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง จำวน 1 ชุด
20-07-2563 ประกาศแผน เครื่องกัดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
20-07-2563 ประกาศแผน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ ห้อง 214-215 อาคาร 52 จำนวน 1งาน
14-07-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายและสร้างความมั่นคงป ..
14-07-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างพัฒนาระบบการเรียนทางไกล วิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ..
14-07-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างพัฒนาชุดการเรียนการสอน จำนวน 2 วิชา
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี ( ..
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จำนวน 1 ระบบ
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. วิทยาเขตปราจ ..
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ กทม. วิทยาเขตป ..
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Or ..
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564
28-05-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ จำนวน 1 ระบบ
05-03-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนโครงการจ้างติดตั้งระบบ Google Cloud Platform และเช่าพื้นที่สำหรับการใช้งานในโค ..
02-03-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนและพัฒนาเครือข่ายความร่ ..
24-02-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 16 รา ..
14-02-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงห้อง 201-204
20-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud (ครั้งที่ 2) จำนวน 1,000 ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. รุ่น6807 และวิทยาเขตปราจีนบุรี รุ่น 38 ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX 5200) จำนวน 1 ระบบ
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ RIELLO รุ่น MST40 และยี่ ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี (Contro ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ (DNS Infoblox 1410, ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. และวิทยาเขตปราจีนบ ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS Sourcefire) กท ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Oracl ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย (Firewall PaloAlto) กทม. ..
16-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Vloume License จำนวน 700 FTE
17-12-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ผู้ใช้งาน
17-12-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
28-11-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง
28-11-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง
28-11-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ
26-11-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานออกแบบพัฒนา ปรับปรุงระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการเร ..
26-11-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบจำลองและทดสอบสัญญาณ TV DIGITAL
26-11-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณ TV DIGITAL
26-11-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบจำลองและทดสอบสัญญาณ TV Digital
26-11-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณ TV Digital
31-10-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 16 รา ..
15-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องระบบโทรศัพท์และสื่อสาร มจพ. วิทยาเ ..
15-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี จำนวน ..
15-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องประชุม 215 อาคาร อเนกประสงค์ จำนวน ..
15-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงโรงเก็บและคัดแยกขยะรีไซเคิล มจพ.วิทยาเ ..
10-10-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการบริการวิชาการ STEMและการคำนวณตัวเลข/การจำลองสถานการณ ..
10-10-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง
09-10-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนปรับปรุงห้องปฏิบัติการรวมคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 งาน
09-10-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนปรับปรุงห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน
09-10-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนปรับปรุงห้องเรียนภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 งาน
09-10-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนปรับปรุงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา จำนวน 1 งาน
09-10-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ จำนวน 1 ชุด
09-10-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนถังหมักชีวภาพแบบมีใบกวน จำนวน 1 ชุด
08-10-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน ระบบภาพและเสียงห้องฝึกอบรม 8 ชุด 1 รายการ
08-10-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดประสิทธิภาพยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1ห้อง
02-10-2562 ประกาศแผน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
01-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2563
01-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผน บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ประจำปีงบประมา ..
24-09-2562 ประกาศแผน การจัดซื้อจัดจ้างคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
17-09-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรั ..
02-09-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มจพ.กรุงเทพฯ จำนวน 1 ระบบ
26-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Or ..
20-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการแล ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการข ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร์ไฟฟ้า จ ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริมและวั ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองสำหรับฝึกปฏิบัติทางด้านกลศาสตร์ จำนวน ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ จอภาพแบบปฏิสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนการ ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ เครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการศึกษา จำนวน 1 ชุด
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำ ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา จำนวน 1 งาน
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับการประลองขั้ ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย(Firewall PaloAlto) กท ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึ ..
14-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จำนวน 1 ระบบ
14-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. และวิทยาเขตปราจ ..
14-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ (DNS Infoblox 141 ..
14-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ RIELLO รุ่น MST40 และ ..
09-08-2562 ประกาศแผน แผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS) กทม.รุ่น8120และว ..
09-08-2562 ประกาศแผน แผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch (Cisco) กทม.รุ่น6807 และวิทยาเขตปราจีนบุรี รุ่ ..
09-08-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และอาค ..
02-08-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุ ..
24-07-2562 ประกาศแผน งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ..
02-07-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหก ..
28-06-2562 ประกาศแผน งานจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และอาคารปฏิ ..
21-06-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด
06-06-2562 ประกาศแผน ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ราย ..
01-05-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานฝึกอบรมจำนวน 40 ชุด
26-04-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด
09-04-2562 ประกาศแผน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่ ..
25-02-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบห้องน้ำโรงอาหาร ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มจพ. จ ..
01-02-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุ ..
25-01-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่อเติมห้องสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน ..
16-01-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานฝึกอบรม
13-12-2561 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง (ครั้งที่ 2)
12-12-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างติดตั้งระบบ Google Cloud Platform และเช่าพื้นที่สำหรั ..
29-11-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อปราจีนบุรี สำนักหอสมุดกลาง
23-11-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง
20-11-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรน ..
16-11-2561 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด
15-11-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผน ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม 8 รายการ
15-11-2561 ประกาศแผน ประกาศแผน ซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
13-11-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และสำนักงาน วิทยาลัยเทคโนโลยี ..
08-11-2561 ประกาศแผน ประกาศแผน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหก ..
19-10-2561 ประกาศแผน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
19-09-2561 ประกาศแผน ประกาศแผน ซื้อชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด
07-09-2561 ประกาศแผน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติ ..
30-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการแล ..
23-08-2561 ประกาศแผน ประกวดราคาซื้อชุดจำลองระบบควบคุมสายพานการผลิตเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลย 4.0
21-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกและรักษาความปลอดภัยเครื่องข่ายคอมพิวเตอร ..
20-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
16-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยสมุนไพร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 3 รา ..
15-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนที่และการเปลี่ยนรูป 3 มิติ
15-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบเครือข่ายความเร็วสูง
14-08-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าแบบดิจิตอลขั้นสูง
14-08-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้าความแม่นยำสูง
14-08-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ตู้ดูดควันพร้อมระบบกำจัดไอสารเคมี ขนาด 1.2x0.9x2.35 เมตร
14-08-2561 ประกาศแผน สำนักหอสมุดกลาง ประกาศร่างและเอกสารเชิญชวนทำความสะอาดครั้งที่ 1 ปี2562
10-08-2561 ประกาศแผน แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทค ..
10-08-2561 ประกาศแผน แผนการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด ณ อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง จำนวน 1 ชุด
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาควิชาครุศาสตร์ ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำน ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ระบบ
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ อุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับกา ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงอาคาร ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภาย ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education ..
02-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างรายการปรับปรุงห้องเรียน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน ..
02-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบการผลิตอัตโนมัติในระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ
02-08-2561 ประกาศแผน ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
02-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง ขนาด 30KVA วิทยาเขตปราจีนบุรี
01-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายสำนักคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตระยอง
01-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้นห้องแม่ข่าน มจพ.วิทยาเขตปรา ..
01-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตระยอง
01-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครือข่ายหลักขับเคลื่อนการบริหาร การศึกษา และวิจัยในยุค 4.0
24-07-2561 ประกาศแผน รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง
20-07-2561 ประกาศแผน ประกาศ เผยแพร่แผนจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2562
20-07-2561 ประกาศแผน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
20-07-2561 ประกาศแผน เผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง
20-07-2561 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรัปปรุงอาคาร สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7
19-07-2561 ประกาศแผน ชุดฝึกอบรมอุปกรณ์ควบคุม PLC ขนาดเล็ก และ HMI Touch Screen พร้อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ..
03-07-2561 ประกาศแผน แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จำนวน 5 เร ..
29-06-2561 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
29-06-2561 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14-06-2561 ประกาศแผน สำนักหอสมุดกลาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปราจีนบุรี
14-06-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลข้าว 1 ระบบ
13-06-2561 ประกาศแผน สำนักหอสมุดกลาง แผนโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระ ..
11-06-2561 ประกาศแผน สำนักหอสมุดกลาง ฐานข้อมูล Scops จำนวน 1 ฐาน
11-05-2561 ประกาศแผน ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101.52 งบประมาณ พ.ศ. ..
03-05-2561 ประกาศแผน ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จานวน ๗๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101.45
27-04-2561 ประกาศแผน สำนักหอสมุดกลางแผนโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน ปีงบประมาณ2561
24-04-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด
22-03-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบดินด้วยแรงพลศาสตร์ จำนวน 1 เ ..
22-03-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบกำลังอัดประลัยคอนกรีต และหมอ ..
07-03-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องพิมพ์สามมิติเชิงอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
13-02-2561 ประกาศแผน ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติการสอน ..
09-02-2561 ประกาศแผน ประแผนจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเขียนแบบ โครงการปรับปรุง ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. พื้นที่ 65 ..
08-02-2561 ประกาศแผน ประกาศราคากลาง โครงการค่าเขียนแบบ โครงการปรับปรุง สานักหอสมุดกลาง ชั้น 7 พื้นที่ ทั้งหม ..
02-02-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกส ..
31-01-2561 ประกาศแผน จ้างเหมาปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาการขับเคลื่อนมอเตอร์ จำนวน 1 งาน
17-01-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานหินเรียง มจพ. วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
09-01-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างต่อเติมอาคาร81-82 คณะวิศวกรรมศาสตร์
09-01-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับห้องเ ..
23-11-2560 ประกาศแผน จ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น ๒-๓ อาคาร ๘๑ จำนวน ๑ งาน
02-11-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรี ..
02-11-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจ ..
02-11-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(ต้นแบบ) จำนวน 3 ระบบ
02-11-2560 ประกาศแผน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ห้องประชุมและสัมมน ..
02-11-2560 ประกาศแผน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุ ..
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่ออัตโนมัติและวง ..
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครนยกของ
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบำบัดเคมี น้ำมันและน้ำหล่อเย็น
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโ ..
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติรองรับเทคโ ..
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า ระบบรางและระบบโร ..
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
27-10-2560 ประกาศแผน จ้างปรับปรุงผนัง รอยรั่ว และกรอบหน้าต่าง อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิริน ..
19-10-2560 ประกาศแผน แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมและสัมมนาทางวิชา ..
18-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน 1006 และ1008 จำนวน 1 งาน
18-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาดกำล ..
17-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าเช่าโปรแกรม)
17-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้ ..
17-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
17-10-2560 ประกาศแผน จ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น ๒-๓ อาคาร ๘๑ จำนวน 1 งาน
16-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อรายการชุดเครื่อง UV-Vis สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
16-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อรายการชุดเครื่องระเหยตัวทำละลายสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด
16-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อรายการตู้อบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง
16-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อรายการ เครื่อง Gel Permeation Chomatography (GPC) จำนวน 1 ชุด
16-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อรายการชุดปฏิกรณ์การสังเคราะห์พอลิเมอร์ จำนวน 1 ชุด
12-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อ เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่
12-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อ เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี
11-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed Inverter จำนวน 665 ชุด พร้อม ..
10-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (คณะบริหารธุรกิจ)
10-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
10-10-2560 ประกาศแผน งานก่อสร้างต่อเติมอาคาร ๘๑-๘๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นสถานปฏิบัติการหุ่นยนต์และสิ่งป ..
06-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 มจพ. วิทยาเขตระยอง
06-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
06-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet Class II ขนาด 1.50 ม. จำน ..
05-10-2560 ประกาศแผน แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง
05-10-2560 ประกาศแผน แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจ ..
02-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนรวม 1106-1108 จำนวน 1 งาน
29-09-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดของ มจพ.วิทยาเขตระยอง
29-09-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มจพ. วิทยาเขตระยอง
27-09-2560 ประกาศแผน ครุภัณฑ์ห้องระบบปฏิบัติการธุรกิจ จำนวน 1 ห้อง
25-09-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องพักอาจารย์และสำนักงานภาควิชาสถิติประยุกต์ ..
25-09-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการประมวลผลสัญญาณ จำนวน 1 งาน
25-09-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงศูนย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2 รายการ
22-09-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักหอสมุดกลาง
21-09-2560 ประกาศแผน แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างปรับปรุงศูนย์วิจัยภายในอาคารศูนย์วิจั ..
21-09-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารบริการสาธารณูปโภคกลาง
13-09-2560 ประกาศแผน แผนดูแลโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra จำนวน 1 ระบบ
13-09-2560 ประกาศแผน แผนจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
13-09-2560 ประกาศแผน แผนจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
07-09-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน ..