2564-11-28 00:00:00 KMUTNB Procurement
1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)

เลือกประเภทประกาศ :   
วันที่ ประเภทประกาศ เรื่อง
23-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนมกราค ..
23-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน ..
23-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบมอนิเตอร์ห้อง Data Center จำนวน 1 ระบบ
18-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ Router หลักของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ
18-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
18-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ผู้ ..
03-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการคำนวณเชิงตัวเลขและการจำลองสถาน ..
03-11-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
09-09-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าในห้อง Data C ..
06-09-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้าง รายการจ้างเหมาดูรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาส ..
01-09-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพย ..
27-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยาก ..
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ระบบสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยการเครื่องไหวของร่างก ..
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานวิศวกรร ..
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ เครื่องเจียระไนราบ 2 เครื่อง
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อม Scada จำนวน 1 ชุด
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุง ห้อง 703 จำนวน 1 งาน
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับการพัฒนาซอฟต์แว ..
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโยธา จำนวน 1 ชุด
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดทดสอบวัสดุเพื่องานวัสดุเพื่องานวิศวกรรมโยธา ..
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร 52 อาคาร 44
05-08-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตระยอง (มาบตาพุด) จำน ..
05-08-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ..
05-08-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
05-08-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ
29-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น จำนวน 1 ระบบ
23-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องปฏิบัติการงานยานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
23-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อชุดเครื่องตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค จำนวน ..
23-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อชุดเครื่องปฏิบัติการงานเครื่องยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์สมัยใหม ..
23-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อชุดปฏิบัติการงานระบบรองรับและบังคับเลี้ยวสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน ..
23-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบ AI สำหรับการผลิตอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 ในงานชิ้นส่วนยานยนต์สมั ..
22-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประกอบของผลึกวัสดุที่อยู่ในรูปสารประกอบด้วย ..
22-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ จำนวน 1 ระบบ
15-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ระบบ
09-07-2564 ประกาศแผน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ จ้างปรับปรุงและถ่าย โอนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Libr ..
08-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. วิทยาเขตปราจีนบ ..
24-06-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ กทม. วิทยาเขตปราจีนบ ..
15-06-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี (Cisco 6807, ..
14-06-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ..
14-06-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาตู้สา ..
04-06-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี ( ..
04-06-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จำนวน 1 ระบบ
31-05-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอ ..
31-05-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอด ..
24-05-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
21-05-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบหองส ..
18-05-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ค่าบริการบอกรับฐานข้อมูล Sco ..
15-03-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
05-03-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ
10-02-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการฯสำนักหอสมุ ..
01-02-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนฐานข้อมูล ฯสำนักหอสมุดกลาง ปี 2564
20-01-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง
20-01-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องพับและตัดวงจรรวม จำนวน 1 ชุด
20-01-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกและสาธิตการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า จำนวน1 ชุด
20-01-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตัดแผงวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
20-01-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทดสอบสมบัติทางกลระดับไมโคร จำนวน 1 ชุด
20-01-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องขึ้นรูปวงจรรวม จำนวน 1 ระบบ
11-01-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานติดตั้งและเช่าพื้นที่ระบบ Google Cloud Platform สำหรับการใช้ง ..
08-01-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง Sensor จำนวน 1 ชุด
08-01-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ..
08-01-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างทดสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Penetration Testing)
06-01-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการประมวลผลแบบคลัสเตอร์สำหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ ..
16-12-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างติดตั้งและดูแลบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์และการจัดการอุปกรณ์ ..
10-11-2563 ประกาศแผน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยนอกอาคาร ..
09-11-2563 ประกาศแผน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยนอกอาคาร ..
09-11-2563 ประกาศแผน ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องยิงและตัดด้วยเลเซอร์และเครื่อง CNC 3 แกน จำนวน 1 ชุด
01-10-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ 6 DOF Cooperative robot พร้อม Force/Torque ..
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับการเรียนรู้แบบล ..
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ระบบการประมวลผลแบบคลัสเตอร์สำหรับงานวิจัยทางคณ ..
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ระบบบริการประมวลผลภายในเพื่อการเรียนการสอน จำน ..
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องวัดสีแบบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการประมวลผลข้อมูลเชิงลึ ..
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ..
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ชุดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ จำนวน 1 ..
24-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาห ..
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบชาร์ปี จำนวน 1 ชุด
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี จำนวน 1 ชุด
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเตรียมตัวอย่างทดสอ ..
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงพร้อมวิเคราะห์ผ ..
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการเชื่อม พร้อมชุดดูดควัน จำนวน 1 ชุด
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างทำความสะอาดสำนักหอสมุดกลาง ปี 2564
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหก ..
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องเชื่อมมิก/แมก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Ful ..
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องเชื่อมทิกระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 300 แอม ..
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบอเนกประสงค์ ขนาด 2,00 ..
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบอเนกประสงค์ ขนาด 100 ..
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบความแข็งวัสดุ จำนวน 1 ชุด
22-07-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรม ..
21-07-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ระบบ
20-07-2563 ประกาศแผน ชุดทดลองอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนหลายชนิด จำนวน 1 ชุด
20-07-2563 ประกาศแผน ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเวลาจริง จำนวน 1 ระบบ
20-07-2563 ประกาศแผน ชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
20-07-2563 ประกาศแผน ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำนวน 1 ชุด
20-07-2563 ประกาศแผน ชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง จำวน 1 ชุด
20-07-2563 ประกาศแผน เครื่องกัดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
20-07-2563 ประกาศแผน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ ห้อง 214-215 อาคาร 52 จำนวน 1งาน
14-07-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายและสร้างความมั่นคงป ..
14-07-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างพัฒนาระบบการเรียนทางไกล วิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ..
14-07-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างพัฒนาชุดการเรียนการสอน จำนวน 2 วิชา
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี ( ..
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จำนวน 1 ระบบ
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. วิทยาเขตปราจ ..
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ กทม. วิทยาเขตป ..
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Or ..
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564
28-05-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ จำนวน 1 ระบบ
05-03-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนโครงการจ้างติดตั้งระบบ Google Cloud Platform และเช่าพื้นที่สำหรับการใช้งานในโค ..
02-03-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนและพัฒนาเครือข่ายความร่ ..
24-02-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 16 รา ..
14-02-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงห้อง 201-204
20-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud (ครั้งที่ 2) จำนวน 1,000 ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. รุ่น6807 และวิทยาเขตปราจีนบุรี รุ่น 38 ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX 5200) จำนวน 1 ระบบ
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ RIELLO รุ่น MST40 และยี่ ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี (Contro ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ (DNS Infoblox 1410, ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. และวิทยาเขตปราจีนบ ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS Sourcefire) กท ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Oracl ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย (Firewall PaloAlto) กทม. ..
16-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Vloume License จำนวน 700 FTE
17-12-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ผู้ใช้งาน
17-12-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
28-11-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง
28-11-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง
28-11-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ
26-11-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานออกแบบพัฒนา ปรับปรุงระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการเร ..
26-11-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบจำลองและทดสอบสัญญาณ TV DIGITAL
26-11-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณ TV DIGITAL
26-11-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบจำลองและทดสอบสัญญาณ TV Digital
26-11-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณ TV Digital
31-10-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 16 รา ..
15-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องระบบโทรศัพท์และสื่อสาร มจพ. วิทยาเ ..
15-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี จำนวน ..
15-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องประชุม 215 อาคาร อเนกประสงค์ จำนวน ..
15-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงโรงเก็บและคัดแยกขยะรีไซเคิล มจพ.วิทยาเ ..
08-10-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน ระบบภาพและเสียงห้องฝึกอบรม 8 ชุด 1 รายการ
08-10-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดประสิทธิภาพยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1ห้อง
02-10-2562 ประกาศแผน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
01-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2563
01-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผน บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ประจำปีงบประมา ..
24-09-2562 ประกาศแผน การจัดซื้อจัดจ้างคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
17-09-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรั ..
02-09-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มจพ.กรุงเทพฯ จำนวน 1 ระบบ
26-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Or ..
20-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการแล ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการข ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร์ไฟฟ้า จ ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริมและวั ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองสำหรับฝึกปฏิบัติทางด้านกลศาสตร์ จำนวน ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ จอภาพแบบปฏิสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนการ ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ เครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการศึกษา จำนวน 1 ชุด
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำ ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา จำนวน 1 งาน
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับการประลองขั้ ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย(Firewall PaloAlto) กท ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึ ..
14-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จำนวน 1 ระบบ
14-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. และวิทยาเขตปราจ ..
14-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ (DNS Infoblox 141 ..
14-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ RIELLO รุ่น MST40 และ ..
09-08-2562 ประกาศแผน แผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS) กทม.รุ่น8120และว ..
09-08-2562 ประกาศแผน แผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch (Cisco) กทม.รุ่น6807 และวิทยาเขตปราจีนบุรี รุ่ ..
09-08-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และอาค ..
24-07-2562 ประกาศแผน งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ..
02-07-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหก ..
28-06-2562 ประกาศแผน งานจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และอาคารปฏิ ..
06-06-2562 ประกาศแผน ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ราย ..
01-05-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานฝึกอบรมจำนวน 40 ชุด
26-04-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด
09-04-2562 ประกาศแผน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่ ..
25-01-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่อเติมห้องสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน ..
16-01-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานฝึกอบรม
13-12-2561 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง (ครั้งที่ 2)
12-12-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างติดตั้งระบบ Google Cloud Platform และเช่าพื้นที่สำหรั ..
29-11-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อปราจีนบุรี สำนักหอสมุดกลาง
23-11-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง
20-11-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรน ..
16-11-2561 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด
15-11-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผน ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม 8 รายการ
15-11-2561 ประกาศแผน ประกาศแผน ซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
13-11-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และสำนักงาน วิทยาลัยเทคโนโลยี ..
08-11-2561 ประกาศแผน ประกาศแผน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหก ..
19-10-2561 ประกาศแผน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
19-09-2561 ประกาศแผน ประกาศแผน ซื้อชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด
07-09-2561 ประกาศแผน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติ ..
30-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการแล ..
21-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกและรักษาความปลอดภัยเครื่องข่ายคอมพิวเตอร ..
20-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
16-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยสมุนไพร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 3 รา ..
15-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนที่และการเปลี่ยนรูป 3 มิติ
15-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบเครือข่ายความเร็วสูง
14-08-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าแบบดิจิตอลขั้นสูง
14-08-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้าความแม่นยำสูง
14-08-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ตู้ดูดควันพร้อมระบบกำจัดไอสารเคมี ขนาด 1.2x0.9x2.35 เมตร
14-08-2561 ประกาศแผน สำนักหอสมุดกลาง ประกาศร่างและเอกสารเชิญชวนทำความสะอาดครั้งที่ 1 ปี2562
10-08-2561 ประกาศแผน แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทค ..
10-08-2561 ประกาศแผน แผนการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด ณ อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง จำนวน 1 ชุด
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาควิชาครุศาสตร์ ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำน ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ระบบ
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ อุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับกา ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงอาคาร ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภาย ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education ..
02-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างรายการปรับปรุงห้องเรียน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน ..
02-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบการผลิตอัตโนมัติในระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ
02-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง ขนาด 30KVA วิทยาเขตปราจีนบุรี
01-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตระยอง
01-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครือข่ายหลักขับเคลื่อนการบริหาร การศึกษา และวิจัยในยุค 4.0
20-07-2561 ประกาศแผน ประกาศ เผยแพร่แผนจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2562
20-07-2561 ประกาศแผน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
20-07-2561 ประกาศแผน เผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง
20-07-2561 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรัปปรุงอาคาร สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7
29-06-2561 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
29-06-2561 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14-06-2561 ประกาศแผน สำนักหอสมุดกลาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปราจีนบุรี
14-06-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลข้าว 1 ระบบ
13-06-2561 ประกาศแผน สำนักหอสมุดกลาง แผนโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระ ..
11-05-2561 ประกาศแผน ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101.52 งบประมาณ พ.ศ. ..
03-05-2561 ประกาศแผน ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จานวน ๗๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101.45
27-04-2561 ประกาศแผน สำนักหอสมุดกลางแผนโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน ปีงบประมาณ2561
22-03-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบดินด้วยแรงพลศาสตร์ จำนวน 1 เ ..
22-03-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบกำลังอัดประลัยคอนกรีต และหมอ ..
07-03-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องพิมพ์สามมิติเชิงอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
13-02-2561 ประกาศแผน ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติการสอน ..
02-02-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกส ..
31-01-2561 ประกาศแผน จ้างเหมาปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาการขับเคลื่อนมอเตอร์ จำนวน 1 งาน
17-01-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานหินเรียง มจพ. วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
09-01-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างต่อเติมอาคาร81-82 คณะวิศวกรรมศาสตร์
23-11-2560 ประกาศแผน จ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น ๒-๓ อาคาร ๘๑ จำนวน ๑ งาน
02-11-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรี ..
02-11-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจ ..
02-11-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(ต้นแบบ) จำนวน 3 ระบบ
02-11-2560 ประกาศแผน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ห้องประชุมและสัมมน ..
02-11-2560 ประกาศแผน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุ ..
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่ออัตโนมัติและวง ..
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครนยกของ
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบำบัดเคมี น้ำมันและน้ำหล่อเย็น
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโ ..
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติรองรับเทคโ ..
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า ระบบรางและระบบโร ..
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
19-10-2560 ประกาศแผน แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมและสัมมนาทางวิชา ..
18-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน 1006 และ1008 จำนวน 1 งาน
18-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาดกำล ..
17-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าเช่าโปรแกรม)
17-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้ ..
17-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
17-10-2560 ประกาศแผน จ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น ๒-๓ อาคาร ๘๑ จำนวน 1 งาน
16-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อรายการชุดเครื่อง UV-Vis สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
16-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อรายการชุดเครื่องระเหยตัวทำละลายสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด
16-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อรายการตู้อบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง
16-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อรายการ เครื่อง Gel Permeation Chomatography (GPC) จำนวน 1 ชุด
16-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อรายการชุดปฏิกรณ์การสังเคราะห์พอลิเมอร์ จำนวน 1 ชุด
12-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อ เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่
12-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อ เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี
11-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed Inverter จำนวน 665 ชุด พร้อม ..
10-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (คณะบริหารธุรกิจ)
10-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
06-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 มจพ. วิทยาเขตระยอง
06-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet Class II ขนาด 1.50 ม. จำน ..
05-10-2560 ประกาศแผน แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง
05-10-2560 ประกาศแผน แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจ ..
02-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนรวม 1106-1108 จำนวน 1 งาน
27-09-2560 ประกาศแผน ครุภัณฑ์ห้องระบบปฏิบัติการธุรกิจ จำนวน 1 ห้อง
25-09-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องพักอาจารย์และสำนักงานภาควิชาสถิติประยุกต์ ..
25-09-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการประมวลผลสัญญาณ จำนวน 1 งาน
25-09-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงศูนย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2 รายการ
21-09-2560 ประกาศแผน แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างปรับปรุงศูนย์วิจัยภายในอาคารศูนย์วิจั ..
21-09-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารบริการสาธารณูปโภคกลาง
07-09-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน ..