1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอา ..

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561) จำนวน 1 งาน
06 พฤศจิกายน 3103

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

- ห้องศูนย์ประสานงาน มจพ. วิทยาเขตระยอง ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือโทรสอบถาม 0 2555 2000 ต่อ 1145

- สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิิทยาเขตระยอง 
หรือโทรสอบถาม 0 3862 7000 ต่อ 5400