1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทาง ..

ราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
16 กันยายน 2559

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.037-217-312