1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง ปรับปรุงสนามฟุตบอล มจพ. วิทยาเขตป ..

ประกาศราคากลาง ปรับปรุงสนามฟุตบอล มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
10 มีนาคม 2558

ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 
กองงาน มจพ.ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3721-7337
ในวันและเวลาราชการ