1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้ ..

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ฯ
23 พฤศจิกายน 2558

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี อาคาร 62 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือโทร 0-2587-9181