1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้อ ..

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประลองฯแมคคาทรอนิกส์
19 พฤศจิกายน 2558

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.0-2587-9181