1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง งานซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร จำนวน ..

ประกาศราคากลาง งานซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน
19 พฤศจิกายน 2558

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โทร. 0-3721-7312