1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุ ..

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นอาคารเรียน 42 ชั้น 7ฯ
10 พฤศจิกายน 2558

สอบถามรายละเอียดไดที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 63 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โทร. 0-2587-9181