1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง ชุดเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการเรียน ..

ประกาศราคากลาง ชุดเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ จำนวน 3 รายการ
29 ตุลาคม 2558

.