1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนระบบคว ..

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนระบบควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูง
29 ตุลาคม 2558

.