1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฝึกสอนด้านวิชาชีพครู ค ..

จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฝึกสอนด้านวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 2 ห้อง 1 งาน
21 ตุลาคม 2558

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เลขที่1518  ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ10800
ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ในเวลา 08.30 น. – 16.00 น. 
สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2555-2000 ต่อ 3255 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐwww.gprocurement.go.th หรือทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.kmutnb.ac.th ,www.fte.kmutnb.ac.th