1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุต ..

ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารปฏิบัติการและประลองรวม (ครั้งที่ 2)
16 กันยายน 2558

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) 

ตั้งแต่วันที่16 - 25 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น.               
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.kmutnb.ac.th,www.fte.kmutnb.ac.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข0-2555-2000 ต่อ 3255 ในวันและเวลาราชการ