1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)งานปรับปรุงห้องเรียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน ..

งานปรับปรุงห้องเรียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 9 ห้อง
14 กันยายน 2558

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ10800 ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2558  ในเวลา 08.30 น. – 16.00 น. สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2555-2000 ต่อ 3255 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่     เว็บไซต์ของ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.thหรือทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยwww.kmutnb.ac.th , www.fte.kmutnb.ac.th