1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดสอบกำลังอัดของดินแบบใช้แ ..

ซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดสอบกำลังอัดของดินแบบใช้แรงอัด 3 แกน จำนวน 1 ชุด
07 กันยายน 2558

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี ชั้น 1อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) ตั้งแต่วันที่ 7 – 17 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา08.30 - 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.fte.kmutnb.ac.th, www.kmutnb.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2555-2000 ต่อ 3255ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาต้องนำเอกสารหลักฐานมาด้วย ดังนี้

กรณีผู้มีอำนาจมารับด้วยตนเอง:  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาบัตรประชาชน,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)และสำเนาใบแสดงการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน: หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย),สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.20) สำเนาใบแสดงการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ ในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง