1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดสอบ ..

ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดสอบกำลังอัดของดินแบบใช้แรงอัด 3 แกน จำนวน 1 ชุด
07 กันยายน 2558

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) ตั้งแต่วันที่ 7 – 17 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.fte.kmutnb.ac.th,www.kmutnb.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2555-2000 ต่อ 3255ในวันและเวลาราชการ