1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ราคากลางภาษาอังกฤษ จำนวน 98 รายการ

ราคากลางภาษาอังกฤษ จำนวน 98 รายการ
13 ธันวาคม 3104

ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 28 รายการ